AHMED BİN FÂRİS KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

 Ebü’l-Hüseyn, Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ el-Kazvînî er-Eâzî, mukte­dir bir âlimdir. Aslı Kazvin’dendir. (329) târihinde doğmuş, bir müddet Hemedan’da ikamet etmiş, sonra Rey şehrine intikal edip orada (395) târihin­de vefat etmiştir.  Rahmetu’llâhî aleyh.

Mevki-i   İlmisi:

Ahmed b. Fâris, müfessirînden bir zâttır. Lügat, edep eimmesindendir, kendisinden Bedî-i Hemedânî, Sâhib b. Abbâd gibi meşahir teallümde bulun­muşlardır.

Vüellefâtı : Dört cilt tefsirdir.Sâhib b. Abbâd’ın  hazinesi için te’lîf etmiştir güzelce eş’ân da vardır.

Me’hazlar :  Mu’cemü’I-Üdebâ, Vefeyâtü’l-A’yân.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.