Ebü’l-Mehasîn Ahmed Mes’ud El-Beyhakî Kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/09/2014 0

Ebü’l-Mehasîn Ahmed Mes’ud El-Beyhakî Kimdir? Hayatı ve eserleri: Mes’ud b. Alî b. Ahmed es-Suvânî, ma’ruf bir âlimdir. “Fahrü’z-zamân” lâkabını hâizdir. (544) târihinde vefat etmiştir. Rahmetu’llahi aleyh.

Kudret-i Îlmîyyesî:

Bu zât, tefsirde, lûgatta, nahiv’de büyük bir üstad sayılmaktadır. Kıymetli eserleri ilmindeki kudret ve vüs’ati göstermeğe kâfidir. Aynı zamanda kudretli bir şâirdir. Bîr kıt’asını kaydediyoruz :

Müellefâtı: Usuldendir. usul-i fıkıhdandır.  dört ciltdir. usuldendir.dîvân-ı eş’ârdir.

Me’hazlar: Buğyetü’t-vuât, Keşfü’z-zünûn, El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.