EBÜ’L-LEYS KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim es-Semerkandî, “Îmâmü’1-Hüdâ” unvâniyle meşhur bir âlimdir. (373) târihinde ve bâzılarına göre (375) veya (393) senesinde vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Mevki-i  İlmisi :

Ebü’1-Leys, faziletli, âbid bir âlimdir. Hanefî Mezhebi eimmesinden fakîh, nezîhü’l-ahlâk, mutasavvifeden ma’dûd müfessir bir zâttır. Ebû Ca’fer el-Hinduvânî’den ve sâireden ilim ve irfan iktisâb etmiştir.

Tefsirdeki   Mesleği:

Ebü’1-Leys tefsirini mutavassıt bir hacimde vazıh, nâfi’, bâzı nasâyihi hâvî bir tarzda yazmıştır. Bu lâtif tefsirdeki hadîsleri (879) târihinde vefat etmiş olan Şeyh Zeynü’d-dîn Kaasım b. Kutlubuğa tahrîc etmiştir. Bu meş­hur tefsiri (854) târihinde vefat eden Şihâb Ahmed b. Muhammed Türkçe’ye tercüme etmiştir. Hanefî Mezhebi’nde bulunan bu mütercim zât, (İbn-i Arabşâh) demekle ma’rufdur.

Müellefâtı: Matbu’dur. Ahlâka, âdâb-ı şer’iyyeye dâir olup matbu’dur mevâiz ve hikemi cami’, Zehebî’nin ifâdesine nazaran birçok mevzuatı hâvî matbu’ bir kitaptır. Ve sâire.

Me’hazlar:  EI-Fevâidü’l-Behiyye,  Keşfü’z-Zünûn,  El-A’lâm,  Mu’cemü’l-Matbûât.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.