EBÜ’L-KASIM EN-NÎSÂBÛRÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

El-Hasen b.   Muhammed b.  el-Hasen el-Vâiz, nahvıyyûndan âlim zattır. Vefatı (406)  târihine müsadiftir. Rahmetullâhi aleyh.

Kudret-i   İlmiyyesi:

Ebü’l-Kasım el-Vâiz, müfessir, edip, siyer’e, kasas’a vâkıf neşr-i ulû­ma muvaffak bir zâttır. Halka va’z eder, ehl-i tahkîka ders verir, beldesi ahâlisine fahrî olarak fâide-bahş olmaya çalışırdı.

Asam’dan ve sâireden hadîs rivayet etmiştir. Ebü’l-Hasen es-Sa’lebî til­mizlerinin havâssından ma’dûttur. Vaktiyle Kerrâmiyyü’l-mezhep iken bilâhere Şafiî mezhebini kabul ettiği mervîdir. Deniliyor ki: Tefsîr-i meşhurdur, eserleri bütün âfâka intişâr etmiştir.

Me’haz  :   Buğyetü’l-Vuâd.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.