ŞERİF RADIYY KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

 Ebü’l-Hasen, Muhammed b. Tâhir el-Alevî, meşhur bir Şia âlimidir. (359) târihinde Bağdat’da doğmuş, (406) senesi Bağdat’da vefat etmiştir.

Şerif Radî, yüksek bir âlimdir, tefsirde, ve şâir ilimlerde büyük bir ik­tidar sahibi idi. Sîrâfî’den ve daha birçok fudalâdan ilim ve edeb tahsil et­miştir. Irak’da neşv ü nema bulmuş olan bu pekbeliğ, edîb zât hakkında de­niliyor ki: “Ebnâ-i zamanının en bedii, Irak sâdâtının en necibi idi, hakkın­da eş’ar-ı Kureyş denilse hakikate muhalif olmaz.” Büyük bir külliyyât teş­kil eden edebî yazıları bu iddiayı, te’yîd edecek mâhiyettedir.

Şerif Radî, daha babası hayatta iken Bağdat’ta Nakîbü’l-eşrâf makaamını ihraz etmişti. Tefsirinde nahiv, lügat, belagat bakımından büyük bir kud­ret göstermiştir. Fakat rivayet i’tibâriyle i’timâda lâyık görülmüyor. Mez­hebini tervîc için ilmi hadîs i’tibâriyle sabit olmayan rivayetlerle tefsirini doldurmuştur.

Müellefâtı  : İbn-i Ishak-ı Sâbiî ile aralarında teâtî edilen mek­tuplardan müteşekkil bir mecmuadır. Matbû’dur.

Me’hazlar   :  Vefeyâtü’l-A’yân,  Yetîmetü’d-Dehr,  Keşfü’z-Zünûn,  El-A’lâm.[319]

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.