Ebü’l-Hasen, Alî El-Harzemî Kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/09/2014 0

Ebü’l-Hasen, Alî El-Harzemî Kimdir? Hayatı ve eserleri: Alî b. el-Irak es-Smnârî, yüksek bir âlimdir. (539) târihinde vefat etmistir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Kudret-i  İlmîyyesi:

Ebü’l-Hasen, tabakaat-ı nuhâta da dâhildir. Müfessir, fakîh, lisân-i Arab’a vâkıf bir zâttır. Şeyh Ebû Alî ed-Darîr en-Nîsâbûrî’den edeb oku­muş, Buhârâ’ya rıhlet ederek oranın ulemâsından fıkıh ahzetmiştir. Eş’âr-ı avîsaya yâni ma’nâsını anlamak müşkül şiirlere de muttali’ idi. isminde bir tefsiri vardır.

Me’hazlar: Buğyetü’l-vuât, El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.