Ebu’l-Feth Muhammed Eş-Şehrîstânî Kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/09/2014 0

Ebu’l-Feth Muhammed Eş-Şehrîstânî Kimdir? Hayatı ve eserleri: Muhammed b. Abdü’l-Kerîm b. Ahmed, meşhur bir âlimdir. Nîsâbur ile Harzem arasında bulunan Şehristan’da (467) târihinde doğmuş, (510) da Bağdad’a gitmiş, üç sene sonra vatanına avdet edip (548) târi­hinde vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Mevkl-i İlmisi:

Muhammed Şehristânî, mütefekkir, mütefennin, fakîh bir zâttır. Ah­med el-Havâfî ile Ebû Nasr el-Kuşeyrî’den fıkıh, Ebu’l-Kaasım el Kuşeyrî’den de ilm-i kelâm tahsil etmiştir. Kelâmda Eş’arî mezhebine sâlikti.İlm-i kelâma, târîh-i edyâna, feylesofların mezâhip ve mesâlikine vâkıf idi. Sûre-i Yûsuf’a felsefî bir üslûb ile bir tefsir yazmıştır, de âsârı cümlesindendir.

Me’hazlar: Mu’cemü’l-üdebâ, Vefeyâtü’l-a’yân, El-A’lam.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.