DÂRİMÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebû Muhammed, Abdu’llah b. Abdi’r-Rahmân et-Temîmî ed-Dârimî, Semerkand’li büyük bir âlimdir. (181) târihinde doğmuş, (255) de vefat et­miştir.

Kudret-i   İlmiyyesi:

Dârimî âkil, fâzıl, müfessir, muhaddis, fakıyh bir zâttır. Huffâz-ı hadîs’den sayılmaktadır. Semerkand kadılığında bulunmuş, hadis ilmi’ni Semerkand’de neşre muvaffak olmuştur. Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî kendi­sinden hadis rivayet etmişlerdir.

Müetlefâtı:

Me’hazlar:   EI-A’lâm,  Mu’cemü’l-Matbûâtü’l-Arabiyye.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.