EBÜ’L-HASEN ALÎ EL-MERVEZÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Alî b. Hacer b. lyâs es-Sa’dî, muhaddislerden bir zâttır. (154) târihinde doğmuş,  (244) de vefat etmiştir.

Kıymet-i   İlmiyyesi :

Alî el-Mervezî tefsire vâkıf, huîfâz-ı hadîs’den ma’dûd, şiir ve edebe âşinâ bir zât idi. Sikadır. Birçok seyâhatlarda bulunmuştur.

Müellefâtı  :  (Ahkâmü’l-Kur’ân) ve sairedir,

Me’hazlar  :   Tezkiretü’l-Huffâz,  El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.