Cesare Beccaria kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/14/2016 0

Cesare Beccaria kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1738-1794) İtalyan hukukçu ve iktisatçı. Krimi­noloji konusundaki reformcu düşün­celeri ile tanınmıştır. Cesare Bonesana Marchese di Beccaria 15 Mart 1738’de Milano’da doğdu. 28 Kasım 1794’tc Milano’ da öldü. Soylu bir ailenin çocuğuydu. 1758’de Padova Üniversitesinden hukuk doktorası aldı. 1761’de Kuzey İtalya’da genç aydınların ve reformcu­ların oluşturdukları bir gruba katıldı. 1762’de Milano para sisteminin reformuna ilişkin bir deneme yayınla­dı. 1768-1771 arasında Milano’daki Palatine Okulu’n-da iktisadi politika dersleri verdi. 1771’de Milano Yüksek Ekonomik Konseyi’ne atandı. Ölümüne ka­dar çeşitli kamu görevlerinde bulundu.

Beccaria’nın düşünsel gelişmesinde Fransız ve İngiliz Aydınlanmacı düşünürlerinin özellikle Montesquieu’nün büyük etkisi olmuştur. Beccaria Milano Cezaevi’nde çalışan ve yakın arkadaşı olan Alessandro Verri aracılığıyla bu kurumu ve içinde yaşadığı dönemin cezalandırma anlayışını yakından tanımak olanağı bulmuştur. 1764’te yayımlanan Dei delkti e hukukunda delle pene (“Suç ve Ceza Üzerine”) adlı kitabında dönemin ceza hukuku uygulamalarına, gerekçesi belirtilmeyen tutuklamalara, savunma olanaklarının sınırlılığına, işkence yöntemlerine karşı çıkmıştır. “En çok sayıda kişi için en çok yarar” biçimindeki faydacı ilkeden hareket eden Beccaria, cezanın amacının suç işlenmesini engelleyerek ya da azaltarak toplumun korunması olduğunu ileri sürmüştür. Bu önermenin sonucu olarak cezanın işlenen suçla orantılı olarak verilmesini savunmuştur. Suçun önemini saptayacak ölçüt ise, topluma yönelen tehlikenin derecesidir.

Beccaria’ya göre toplumda suç işleme oranının azaltılabilmesi için yasaların düzeltilmesi ve yayım­lanması, eğitimin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Gizli yargılama yöntemi kaldırılmalı, sanığın kendisi­ni savunması için gerekli tüm olanaklar sağlandıktan sonra toplumsal zarar ile orantılı olarak ceza verilme­lidir. Beccaria mülkiyete karşı işlenen suçlara para cezası verilmesini, suçlunun parayı verememesi duru­munda bunun hapis cezasına çevrilmesini, siyasal suçların ise sürgünle cezalandırılmasını önermiştir. Beccaria idam cezasına karşı çıkarak ömür boyu hapsi savunmuş, cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi, suçluların belirli ölçütler içinde sınıflandırılması ve ayrılmasının gerekliliğinden söz etmiştir.

Beccaria, iktisadi düşüncelerini, 1769-1770 döne­minde verdiği ders notlarından oluşan ve 1804’te yayımlanan Elementi di economia puhhlica (“Kamu iktisadının Öğeleri”) adlı kitabında ortaya koymuş­tur. Beccaria önce merkantilist iktisadi politikayı savunmuş daha sonra tarımı tek üretken sektör olarak değerlendiren Fizyokratlar’ın görüşlerini benimsemiş­tir. Beccaria, loncaların kaldırılmasını vc ulusal devlet sınırları içinde serbest ticareti savunmuştur. Ancak dış ticarette tam serbestlikten yana olmamıştır. Yaptığı kamu görevlerinde tahıl ticareti, para ve vergi konula­rında Pietro Verri ve G.R. Carli’nin ekonomik reformlarına yardımcı olmuştur.

Beccaria nüfus artışı ile kaynaklar arasındaki ilişkiyi araştırmış değer kuramı üzerinde çalışmıştır. Beccaria ölüm cezasının kaldırılmasını savunan ilk hukukçudur. Ceza hukukuna ilişkin reformcu görüşleriyle çağdaşı birçok hukukçuyu, özellikle Avusturyalı Sonnenfels, İtalyan Renazzi ve Filangieri, İngiliz Blackstone, Howard, Bentham ve Romilly’yi büyük ölçüde etkilemiştir. Prusya’da II. Friedrich, Rusya’da II. Katerina ceza hukukunun yeniden dü­zenlenmesinde Beccaria’nın düşüncelerinden yarar­lanmışlardır. ABD’de ise özellikle Pennsylvania Eyaleti’nin ceza yasasının oluşturulmasında Beccaria’nın yapıtlarına başvurulmuştur.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Dei delini e delle pene, 1764, (“Suç ve Ceza Üzerine”);
  2. Elementi di economia puhhlica, 1804, (“Kamu İktisadının Öğeleri”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.