BAKIYY BİN MAHLED KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebû Abdi’r-Rahmân Bakıyy b. ahled el-Endüllsî el-Kurtubî, yüksek bir ilim sahibidir. (231) târihinde doğmuş, (276) da vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Kudret-i   İlmiyyesi ;

Bakıyy müfessir, muhakkik, hâfızü’l-hadîs, müctehid bir zâtdır. Daha hayatta iken müellefâtı her tarafa intişâr etmişti. Yazmış olduğu tefsir kita­bı hakkında İbn-i Beşküvâl demiştir ki : “Bu fefsîr’în misli İslâmda te’lîf edilmemiştir.”

Müellefâtı: Sahâbe-i Kirâm’ın isimlerine göre tertîb edilmiştir.

Me’haz:   El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.