EBU HATİM ER-RÂZÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Muhammed b. İdrîs b. el-Münzîr el-Hanzalî, meşhur bir muhaddistir. (195) târihinde Rey’de doğmuş, daha pek genç iken vatanını bırakarak seyâhata çıkmış, günlerce piyade olarak yol yürümüş, birçok ihtiyaçlara katlan­mış, Bahreyn’e, Mısır’a, Remle’ye, Tarsus’a, Bağdad’a, Basra’ya, bilâd-ı Rûm’a gitmiş, buralarda senelerce kalarak birçok âlimlere mülâkî olmuş, nihayet (277) târihinde Bağdad’da vefat etmiştir.  Rahmetu’llâhi aleyh.

Meşâyihi:

Ebû Hatim, Abdu’llah b. Mûsâ, Muhammed b. Abdi’llah el-Ensârî, Ismaî, Ebû Muaym, Ahmed b. Hanbel gibi eâzımdan hadîs ahzetmiş, kendisinden de Yûnus b. Abdi’l-A’lâ, Muhammed b. Avf et-Tâî, Ebû Dâvûd, Neseî, İbn-i Ebi’d-Dünyâ, Ebû Avâne el-Esferâyînî, Ahmed b. Mansûr er-Remâdî gibi zâtlar hadis rivayet eylemişlerdir.

Mevki-i   İlmîsi:

Ebû Hatim, a’lâm-ı ümmetden biridir, müfessir, fakîh bir zâttır. Bâhusûs hadîs’de itkan ve ihtisas sahibi idi. Bağdad’da, Dimeşk’da, Mısır’da ha­dis okutmuştur. Mûsâ b. İshâk el-Ensârî demiştir ki: “Ben Ebû Hâfim’den mahfûzâti daha çok bir zât görmedim.”

Bizzat Ebû Hatim de derdi ki : “Ben işittiğim şeylerin en güzelini yaz­dım. Yazdığım şeylerin en güzelini hıfzettim. Hıfzettiğim şeylerin de en gü­zelini söyledim.” İsimli bir eseri vardır.

Me’hazlar   :  Tezkiretü’I-Huffâz,  Tabakaatü’l-Hanâbile,  El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.