Âyetullah Muhammed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/18/2015 0

Âyetullah Muhammed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hâl tercemesi «Tarihçiler Faslı»nda yazılı Suphî Paşa’nın oğludur: Şark edebiyatı ile Fransız edebiyatına vâkıf, münşi ve şâir bir zattır. 1295 H. tarihlerinde Erzurum mektupçusu iken vefat etti. «Rü’yâ» ismindeki risalesi sonradan basılmıştır.

 

Matbu «Terkîb-i Bend»inden:

Âl-i himem ol, verme sakın sa’yine noksan

İnşânı yolundan alıkor ye’s ü atâlet.

Gadretme sakın kimseye ömründe hazer kıl

Dünyada ve Ukbâda saadettir adalet.

Hakka nazar et hak deyû, hem bâtıla bâtıl

Ağrâzı için hakkı fedâ eylemez âkil.

Fransız şâirlerinden Filozof Volney’in [Tedmür Harabeleri] adlı meşhur eserini kısmen terceme ederek husûsî bir risale hâlinde bastırmıştır ki bir parçası aşağıdadır:

«Merhaba ey tenha harabeler, ey mukaddes mezarlar, ıssız duvarlar, ben sizden istimdat eder, selâm ve münâcâtımı size arzederim. Evet manzaranız insanların bakışlarında bir dehşet uyandırsa da benim kalbim sizin temaşanızdan derin bir cesaret ve yüksek fikirler kazanarak ferah bulur. Sizin hallerinizi düşünmeye muktedir olan bir kalb, hâsıl edeceği şiddetli üzüntülerden alacağı ibretle müstefîd olmaz mı?»

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul

Yorumlar kapalı.