Ata Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/30/2015 0

Ata Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Memleketimiz irfan hayatının mümessillerinden dört lisanın (Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca) edebiyatına cidden vakıf, fazilet sahibi bir Edebiyatçı olduğu gibi tarih ilminde de ihata-i vasia erbabından hikmet-i tarihiyeye aşina değerli bir Tarihçi olup İstanbulludur. Alel usul tahsilini ikmalden sonra devlet hizmetine ve biraz sonra muharrirlik alemine süluk ederek her iki meslekte de hakkı ile liyakatini göstererek vatana ve yazarlığa en güzel hizmet yapmıştır. 1337 (1921) tarihinde vefat edip Sultan ikinci Mahmud Türbesi avlusunda defn edildi. Son me­muriyeti olan Maliye Islahat Komisyonu Azalığından biraz evvel bir hafta kadar da Maliye Nazırlığı yapmıştır.

Eserleri:

  • — (Hammer Tarihi Tercemesi): Terceme ettiği on beş cildden dokuz cildi basılmıştır. Bu eser Yalnız bir tercemeden ibaret olmayıp eserin sahibinin (Hammer’in) taassub ve hakikata vakıf olmamasından ve şaire gibi sebebler dolayısiyle yazdığı garazkar bazı isnatlarını münasip haşiyelerle ve vakıfane bir surette red ve tashih etmiştir.
  • — (İktitaf): Dört kısım ve derece üzerine müretteb muhazarata ait kıymetli bir kıraat kitabıdır (Okuma kitabıdır).
  • — (El-Menah) : Frenkçeye (El-Menak) sO-uretiyle geçen bu Arapça kelimenin iştikakına dair ma’lumatı ihtiva eden bir takvim kitabıdır.
  • — (Küft ü Şenid): İbret dolu hikayelerden mürekkeb tarihi ve ahlaki bir eserdir.
  • — (Üç Fistanlı Kız, Löroj Davası, Beyaz Boyun – bağlılar, İşret ve Kumarla Nisvan Belası) isimlerinde terceme ettiği romanlar.
  • — (Usul-i intihab): İdari ve içtimai, terceme edilmiş mühim bir eserdir.

Bunlardan başka muhtelif ceride, mecmua ve dergilerde bazan «Mefhari», bazan da «Ata» mahlası ile binlere ulaşan ilmi ve siyasi makaleleri vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.