Ali Ali Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/29/2015 0

Ali Ali Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: 1060 (1650) tarihinde Mısır valisi olan sabık Sadr-ı A’zam Hacı Ah­med Paşa’nın divan katibi, fikir ve kalem erbabından tarih-bilir bir zattır.. (Tarih-i Yemen) adı ile yazdığı tarihte Yemen’in Osmanlılar tarafından fethini, tayin olunan valilerin hayatlarını, idare şekillerini mes’eleye vakıf bir şekilde yazmıştır. Basılmamıştır.

977 (1569) tarihlerindeki Yemen vukuatı ile Sinan Paşa’nın fütuhatına dair padişah katibi Ahmed Efendi tarafından yazılan manzum bir (Yemen Tarihi) de vardır. 977 (1569) de Osmanlı memurlarından şair Rumuzi tarafından da Yemen’de manzum bir [Yemen Tarihi] yazılmıştır ki bu iki kısım olup birinci kısmı nakle, ikinci kısma fethe aittir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.