Ahi Sinan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/03/2015 0

Ahi Sinan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ahi Evran’ın evladlarından Ahi Mesud’un oğlu ve Ahi Evran zaviyesinin şeyhi idi. 876 (1471) tari­hinde dönemin önde gelen Ahi liderlerinden Ahi Mahmud’dan Ahilik icazetnâmesini alan Ahi Si­nan, 1485’te Ahi Evran zaviyesinin şeyhlik maka­mını Ahi Çelebi ile birlikte müştereken tasarruf etmekteydi. XV. yüzyılın ikinci yarısında yeniden tanzim edildiği anlaşılan Ahi Evran vakfiyesinin şahitleri arasında adı ilk başta yer almaktaydı. Bu durum hem Ahiler arasındaki saygınlığını hem de II. Bayezid döneminde Ahi Evran’a ait vakfiyenin yeniden tanzim ve tesisinde önemli bir rol oynadığını gösterir.

Asıl mesleği debbağlık olan Ahi Sinan’a ait Ankara’da bir vakıf bulunmakta idi. Bu vakıf, Ahi Sinan’ın evlatlarından Paşa Beyoğlu Mahmud tasarrufunda idi. Ayrıca Ahi Sinan’a ait şehir merkezinde bir de mescid mevcuttu. Bugün bu mescidin yerini tespit etmek mümkün değildir. 1485’ten sonra vefat eden Ahi Sinan’ın vefat tari­hi bilinmemektedir.

İlhan ŞAHİN- Mehmet Ali HACIGÖKMEN

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Ahi Sinan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

Aksaray Ahilerindendi. XV. yüzyılın ikinci yarı­sında yaşadığı tahmin edilmektedir. Adına ku­rulmuş bir zaviyesi ve vakfı vardı. Evladlık vakıf statüsünde olan vakıf, XV. yüzyılın sonu ve XVI. yüzyılda Ahi Sinan’ın soyundan gelenlerce yöne­tiliyordu.

Doğan YÖRÜK

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.