Agâh Osman Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/25/2015 0

Agâh Osman Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1324/1906) Mîr-i İrandan [Beylerbeylerinden], «yaradılışı itibariyle yüksek kaabiliyete sahip, derviş tabiatlı» lâübâlî meşrebli bir zât olup Trabzonludur. Şiir tarzı Avnî ve Hakkı beyler tarzındadır. [Müretteb dîvânı] ile «Bülbülnâme» ismindeki manzumesi basılmamıştır. Evvelâ bahriye askerliği mesleğine dâhil olarak bilâhare jandarma kumandanlığı hizmeti ile muhtelif vilâyetlerde bulunduktan sonra Ankara’da tekaaüde ayrılmış

ve oraya yerleşmiştir. 1324 H. Muharreminde vefat ederek büyük mutasavvıf Hacı Bayram Velî Hazretlerinin türbesi civarına defnolunmuştur.

«Ehlüllah» manzumesinden :

Almak istersen eğer himmet-i ehlüllah’ı

Bîedeb olma gözet hürmet-i ehlüllah’ı

Nâm-ı âlîlerini yâd ile kıl istimdâd

Göresin tâ ki nedir kuvvet-i ehlüllah’ı

Ebedî hayy olarak terk-i fena eylerler

Sanma herkes gibidir rihlet-i ehlüllah’ı

Kurb-i Hakk’a varamaz dağdağa-i kcsretden

Bulmayan şahrâh-ı vahdet-i ehlüllah’ı

Şiirleri mutasavvıfâne ve hakîmânedir. «Parasız» redifli uzun manzumesi meşhurdur.

Matlâ’ı:

Gam değildir kalsa da sofi-i şeydâ parasız

Bulmak asandır ona nampâre zira parasız.

Koymasun Hakk rindimey âşâmî amma parasız

Neş’e bahş olmaz dile câm-ı musaffa parasız

Çâre yek def-i gamm ü emdûhe asla parasız.

Beyitlerinden :

Bir dil ki ola uâil-i dîdâr-ı hakikat

Ferda elemi hasret-i cennet mi çeker hiç

Pençe-i ismet idi ancak gerîbân-gîr olan

Yoksa Yûsuf sanma bilmezdi Zeliha kıymetin

Mısra’larından:

Dest-i hacetin hemîşe dergeh-i Allaâh’a aç.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul

Yorumlar kapalı.