Abdürrezzak Bahir Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/30/2015 0

Abdürrezzak Bahir Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: «Tavukçu-başı damadı» denmekle bilinen Kastamonu’lu Reisu’l-Küttab Hacı Mustafa Efendi’nin oğludur. Ulema faslında ismi zikredilen Hafid Mehmed Efendi’nin amcasıdır. Tahsilini ikmalden sonra devlet hizmetine girerek yükselmiş ve Reisu’l-Küttab olmuştur. 1194 (1780) senesinde Urfa valisi iken vefat et- mistir. Alim, münşi, siyasi ve iyiliksever bir zat idi. Başlıca eserleri; devletin anlaşmalarına dair (Mecmau’l-Uhud) ismindeki kıymetli eseri ile Zemahşeri’nin «Nevabiğu’l-Kelim) adlı eserine (şumusu’l-Bevazığ fi izaeti Muşkilati’n-Nevabiğ) adı ile yazdığı şerhden ibarettir.

1212 (1797) tarihinde vefat ederek Eyyüb civarında Kaşgari Dergâhı yoluna defn edilen Tevkii Abdullah Berri’nin de (Mevaridu’l-Ukud) isminde bir eseri vardır. (Mecmau’l-Uhud) ile (Mevridu’l-Ukud)’un tarih ve siyaset ile uğraşan kimseler için istifade edilecek eserlerden olduğu izahtan azade olup her ikisi de basılmamıştır. (Nevabiğ) Üçüncü Murad devri ulemasından Konyalı [Bayezid ibn-i Abdü’l-Gaffar] tarafından da şerh olunmuştur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.