Abdurrahman Halis Talibaanî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/21/2015 0

Abdurrahman Halis Talibaanî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1275/1858) Kadirî tarikatı büyüklerinden bir zat olup Kerküklüdür. 1275/1858 H. de vefat etti. Kerkükteki dergâhında defnolunmuştur.

Basılmış eserleri:

  1. Mürettep Divan
  2. Mesnevinin 18 beytinin manzum olarak şerhi

Abdülkadir-i Geylânînin menkıbelerine dair Şeyh Ali Nurbahşî tarafından yazılan [Behçetü’l-Esrar] ismindeki eserin tercemesinden ibarettir. [Behçetü’l-Esrar] 1007/1598 H. de Bağdat hâkimi olan Hüseyin İbni Hasan Edirnevî tarafından da terceme edilmiştir.

Fuzulî’nin «olur » redifli gazelini tahmisinden :

Ateş-i aşkın füruzân olsa âşık nâr olur

Her zaman gördükçe âşık gözlerin humar olur

Hüsnünü âyine-i dilde gören hoşyar olur

Hüsnün oldukça füzûn, aşk ehli artık zâr olur

Hüsün ne miktar olursa aşk ol miktar olur

Mesnevinin 18 beyti şerhinden :

Cilve-i aşkest kândır gül fetâd

Şûriş-i aşkest der bülbüli fetâd

Saye-i aşkest der âlem fetâd

Maye-i aşkest der Âdem fetâd

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul

Yorumlar kapalı.