ABDUR-RAHMÂN KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Abdü’r-Rahmân b. Zeyd b. Eşlem el-Adevî, ma’rûf bir zâttır. (182) târi­hinde vefat etmiştir. 

Mevki-i İlmîsi:  Abdü’r-Rahmân kudretli bir âlimdir; müfessirlerden ma’dûddur. Hadîs’de bir üstâz idi. Îbnü’l-Münkedir, Saffâ b. Süleym, Seleme b. Dînar ile   kendi   pederinden    tefsir,    hadîs    ahzetmiş,   kendisinden de   Abdullah b. Vehb, Abdü’r-Rezzâk, Vekî’, İbn-i Uyeyne gibi meşâhîr rivayette bu­lunmuşlardır. Rivayet ettiği hadîs’lerden bâzılarını Tirmizî ile İbn-i Mâce tahrîc etmişlerdir. Maahâzâ bu zâtı bâzı muhaddisler tevsik ettikleri halde bâzıları zaîf görmektedirler.[87]

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.