HÜŞEYM BİN BEŞÎR KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebû Muâviye, Hüşeym bin Beşîr  es-Sülemî, Benî – Süleym’in mevâlîsinden meşhur bir zâttır.  (183) târihinde Bağdat’da vefat etmiştir.

Mevki-i  İlmîsi:  Hüşeym âlim, müfessir, nıuhaddîs, müteverri’ bir zâttır. Hadîs kitablarında kendisinden bir hayli hadîsler rivayet edilmiştir. Ez-cümle Sahîh-i Buhârî’de Minhâl vâsıtasiyle Hüşeym’den şu mealdeki hadîs-i şerif tahrîc edilmiştir:

Adiy b. Hatim radiya’llâhu anh demiştir ki :[89] âyet-i kerîmesinin nüzulüne muttali’ olunca, baş yastığımın altına biri siyah diğeri beyaz iki ip koydum. Geceleyin kalkıp baktım, birşey anlayamadım. -Yâni renklerini tefrîk ederek imsak vakti olup olmadığını kesdiremedim-. Sabahleyin huzûr-ı Nebevî’ye gittim, bunu arzettim. Resûl-i Ekrem, “Bun­dan murad gecenin karanlığiyle, gündüzün beyazından ibarettir.” diye bu­yurdular.

Hüşeym, şu mealdeki Hadîs-i Şerifin de râvîlerindendir :

Nebiyy-i Ekrem salla’llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki : “Bana beş -haslet- i’tâ olundu ki, bunlar benden mukaddem hiçbir kimseye i’tâ olunma­mıştır. Ben, mücerred (düşmanlarımın kalbine ilkaa edilen) korku ile bir ay­lık mesafeye kadar nusrata nail oldum. Bana yer – yüzü mescid ve temiz kı­lınmıştır; artık ümmetimden herhangi kişi namaz vaktine kavuştu mu he­men namazını kılsın, (yâni su bulamazsa teyemmüm ederek namazını bu­lunduğu yerde edâ eylesin). Bana ganimet malları halâl kılınmıştır, halbuki benden evvel kimseye halâl kılınmış değildi. Bana şefaat (salâhiyyeti) ve­rilmiştir. Ve her nebî yalnız kendi kavmine meb’ûs olmuştu; ben ise bütün nâsa (Peygamber) ba’s olundum.”

Velhâsıl : Hüşeym, mübarek bir zâttır. İbn-i Avn der ki : “Hüşeym ve­fatına kadar on sene yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılmıştır.”

Bu âbid, zâhid zâtın (Kitâbü’t-Tefsîr),  (Kitâbü’s-Sünen fi’1-Fıkıh),   (Kitâ-bü’1-Kırâât) ünvânıyle bâzı müellefâtı da vardır.  Rahmetu’llâhi  aleyh.

Me’hazlar  :  Umdetü’l-Kaarî,  Fihrist-i   İbn-i  Nedîm,[90]

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.