VELİD BİN EBÂN KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebü’l-Abbâs, Velîd b, Ebân b. Tevbe, muktedir bir âlimdir. Isfahan ahâlisindendir.  310)  târihinde vefat etmiştir.

Mevki-i İlmîsi :

Ebü’l-Abbâs, müfessir, hâfızü’l-hadîs, fakîh bir zâttır. Sıkatdandır. Et-Tefsîr, el-Müsnedü’1-Kebîr nâmında iki eseri vardır.

Me’hazlar: Tezkiretü’l-Huffâz, El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.