Şükrü Paşa (İstihkam Livası Mustafa Şükrü Paşa» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/22/2016 0

Şükrü Paşa (İstihkam Livası Mustafa Şükrü Paşa» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Askeri erkanın kudemasından ve riyazi ilimlerin inşaat ve keşif şubeleri mütehassıslarından bir zat olup Eyüp’lüdür. Mühendishane-i Berri’den me’zun olduktan sonra askeri istihkam ve inşaatlara taalluk eden muhtelif mevkilerde namuslu ve vakıfane bir surette hizmet görmüş, 1330 (1914) tarihinde emekli olarak İstanbul’da irtihal etmiştir. Eyyüb civarında Davud Ağa mahallesinde Ser-Tarikzade Dergahında medfundur. Halvetiye Tarikatının «Cerrahiye» şubelerinden mustahlef tertib sahibi bir zat idi. (Müntehabat-ı Fünun) ismindeki matbu’ eserinin ekseri maddeleri kendi tecrübelerine müsteniddir. (Köprücülük) adındaki basılmamış eseri de bu vadidedir. Evliya’dan bazılarının kudsi mektuplarını topladığı gibi yedi adet enfusi «Sure-i Fatiha» tefsirini de toplamıştır. Bir de (Ebced) hakkındaki sözleri toplayarak bir risale tertib etmiştir. Bu eserlerin cümlesi feyz aldığı Ser-Tarik-Zade Dergdhi Kütübhanesinde mevcuttur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.