ŞU’BE BİN EL-HACCÂC KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Şu’be b. el-Verd Ebû Bistâm el-Ezdî el-Vâsitî, meşhur, kesîrü’l-menâkıb bir zâttır. (82) târihinde doğmuş, Vâsıt’da yetişmiş, sonra Basra’ya rıhlet ederek orada (160) târihinde vefat etmiştir. Ezd kabilesinin mevâlîsinden idi.

Mevki-i  İlmîsi:

Şu’be’nin imamet ve celâleti. hakkında ittifak vardır. Sika, âbid, zâhid bir zât idi. Enes b. Mâlik ile Ömer b. Seleme’yi -radiya’llâhu anhümâ- gör­düğü mervîdir. Muâviye b. Kurre, Enes b. Sîrîn, Sâbit-i Bennânî, Hamdûd b. Süleyman, A’meş gibi Tâbiîn’den hadis rivayet eder, kendisinden de Eyyûb-ı Sahtiyânî, Süfyân-ı Sevrî, Abdu’llâh b. Mübarek gibi zâtlar rivayette bulunur. Rivayet ettiği hadîsler iki bin kadardır. Sabit vâsıtasiyle Enes b. Mâlik’den rivayet ettiği şu hadîs-i şerif de bu cümledendir :

Asıl sabır, ilk  çarpışı  ânında olandır.”

Yânî : Bir mekrûhui, bir musibetin ilk zuhuru ânında te’sirîri ziyâde ola­cağından bu anda gösterilecek sabrın mükâfatı da ziyâde olur.

Kütüb-i Sitte’deki râvîler arasında bundan başka  (Şu’be b. el-Haccâc) nâmında bir zât yoktur.

Süfyânü’s-Sevrî demiştir ki : “Şu’be hadîs ilminde Emîrü’l-Mü’minîndir.”

İmâm-ı Şafiî de der ki  : “Şu’be olmasaydı  lrak’da hadîs ilmi bilinmez­di.”

İmâm-ı Ahmed de der ki :  “Şu’be hadîs hususunda ümmet-i vahidedir.”

Irak’da ricâl-i hadîsi teftiş ve intikada ilk tâbi’ tutan, Sünnet-i Nebeviy-ye’yi müdâfaaya çalışan Şu’be’dir

Şu’be aynı zamanda kadîm müfessirlerdendir. Tefsiri ve (El-Garâib) nâmında hadîse dâir bir kitabı vardır. Edebiyata, şiire de âşinâ idi. Rahmetu’llâhi aleyh.

Me’hazlar : Sahîhü’l-Müslim, Umdetü’l-Kaarî, Tezkiretü’l-Huffâz, Takrîbü’t-Tehzîb,   El-A’lâm.[79]

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.