Şemsuddin Ahmed Dinkoz kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/18/2014 0

Şemsuddin Ahmed Dinkoz kimdir? Hayatı ve eserleri:  (ö..874/1469) Fatih devri alimlerinden olup Anadolu’nun bazı medreselerinde müderrislik yaptıktan sonra Bursa’da Yıldırım Medresesi’nde müderris olmuş ve vefat edinceye kadar bu görevine devam etmiştir. Bursa’nın tanınmış müderrislerinden olan Dinkoz, müderrisliği ve eserleri ile buranın ilmî faaliyetlerine önemli katkılarda bulunmuştur.

ESERLERİ

Arap diline dair başlıca eserleri şunlardır:

1. Merâhu’l-Ervâh Şerhi

Sarf ilmine dair ünlü Merâh metnine yazılmış bir şerh olup basılmış ve medrese öğrencileri arasında ün yapmıştır. Katip Çelebi, Şerhin muteber ve faydalı bir eser olduğunu kaydetmiştir. Pek çok kütüphanedeki yazma nüshalarının yanı sıra, basma bir nüshası Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp. Nr. 492.75’de kayıtlıdır. Bu şerhe bir haşiye de yazılmış olup Köprülü Ktp., III, 642’de kayıtlıdır.

2. Maksûd Şerhi

Bu da sarfa dair bir eser olup Şakayık mütercimi Mehmed Mecdî, her iki şerhin de inceliklerle dolu çok faydalı eserler olduğunu söylemiştir.

3. Risaletu Binâi’l-Ef’al

Bu eser de sarfa dair bir risale olup bir nüshası Köprülü Ktp.,III, 651/4,6 ve 653/3’de kayıtlıdır. Kaynaklarda, meşhur Bina kitabından farkları olup olmadığına dair bir bilgiye rastlanmamıştır.

Kaynak: Mehmet yalar, XV. Yüzyıl bursa alimleri ve arap diline katkıları, uludağ üniversitesi ilahiyat fakültesi cilt: 11, sayı:2, 2002 ss. 97-116

Yorumlar kapalı.