Selmânü’l-Hulvânî Kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/09/2014 0

Selmânü’l-Hulvânî Kimdir? Hayatı ve eserleri: Ebû Abdi’llâh, Selmân b. Abdi’llâh b. Muhammed en-Nakî el-Hulvânî, nahiv âlimlerindendir. Nehrevân ahâlîsinden olup (494) târihinde vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh. Selmânü’l-Hulvânî, Bağdad’da ilim tahsil etmiş, Irak’ta cevelân ede­rek neşr-i ilme çalışmış, bilâhare İsfahan’a gidip orada tavattun eylemiş, gayretli bir âlimdir, müfessirdir, bahusus nahivde mütehassıstır.

Müellefâtı: Kıraat üzeredir. lügate dâir on cilt olup, misli tasnif edilmemiştir, deniliyor. Ve sâire. Eş’ârı da vardır.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.