Safvet Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 01/19/2016 0

Safvet Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Riyazi ilimlerden, hususi ile astronomi şubesinde vukuf sahibi bir zat olup İstanbul’ludur. Harbiye Mektebinden erkan-i harblikle me’zun olmuş ve sonra da uzun müddet Kuleli Askeri Lisesinde tedris ile ugraşmıştır ve bilahare Suriye’ye gönderilerek askeri vazifeleri ile meşgul olmuştur. İstanbul’a avdetinden biraz sonra yani 1329 (1911) senesinde emekli olarak vefat etmiştir. Eyyüb Sultan’da Kırık Merdiven Kabristanına defn edilmiştir.

Bilhassa ıstılahlar hakkındaki derin araştırmalarının semeresi olmak üzere hey’et ilminden (Melekuti) ismini verdiği mufassal eserinin birinci cildini başmağa muvaffak olmuştur. Sair eserleri:

  1. (Melekuti): İkinci cild.
  2. (Lehçe-i Hey’et): Fransızcadan terceme edilmiştir.
  3. (Erkan-ı Hey’et): Kız mekteblerine mahsustur.
  4. (Müsellesat-ı Küreviye): Darü’ş-Şafaka için 1298 (1880) tarihinde Mihran matbaasında basılmıştır.
  5. (Hey’et-i ilmiye): 1298 (1880) de Harbiye Mektebi matbaasında basılmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.