Sadi Yaver Ataman kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/05/2015 0

Sadi Yaver Ataman kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1906-ö. 1994) Memleket Havaları I: Esnaf Türküleri adlı ki­tabın yazarı Sadi Yaver Ataman Yanya’da doğ­du. Asıl adı Mehmed Sadi’dir. Babası Kafkasyalı Şeyh Şâmil’in baba soyundan Dr. Ali Yaver Ata­man, annesi ise Safranbolulu Cılız soyundan Ha-bibe Yekta Hanım’dır.

İptidaî Mekteb, Rüştiye ve İdadî’yi Safranbolu’da (1922), liseyi ise İstanbul’da İstiklal Lisesi’nde tamamlamasını (1926) takiben İstanbul Üni­versitesi Diş Hekimliği’ne kaydoldu. Ancak mü­zik tutkusu nedeniyle eğitimini yarıda bıraka­rak o zamanki ismi Dârü’l-elhân olan İstanbul Konservatuarı’na girdi ve 1930 yılında buradan mezun oldu. Eğitim hayatı boyunca edebiyat araştırıcısı ve tarihçi Mehmed Fuad Köprülü’den dersler aldı. 1930-1931 yıllarında müzik öğret­menliği yaptı. 1933 yılında askere gitti ve 1934 yılında teğmen olarak terhis oldu. 1938 yılına kadar öğretmenlik görevinde bulundu ve kendi isteğiyle bu görevi bıraktı. 1938-1940 yıllarında Ankara Radyosu Halk Müziği yayınları yönetici­liği yaptı. 1940 yılında bağımsız olarak Karabük Belediye Başkanlığı’na seçildi ve aynı tarihler­de Karabük Halkevi Başkanlığı’nı da sürdürdü. 1940 yılında Halkevi Başkanlığı döneminde tek­rar teğmen olarak askere alındı ve 1942 yılında üsteğmen olarak görevine döndü. 1946 yılında tekrar askere alındı ve 1947 yılında terhis oldu. 1948 yılında İstanbul Beyazıt Bucak Müdürlü­ğü ve 1950 yılında İstanbul Radyosu’nda grup şefliği yaptı. 1952 yılında Bucak’taki görevin­den ayrıldı ve İstanbul Belediye Konservatuarı içinde Folklor İnceleme ve Derleme Kurulu ba­şına geçti. 1953 yılında Radyo Islah Komisyonu Üyeliği ve Raportörlüğü’ne seçildi. 1955-1960 yılları arasında Radyo Halk Müziği Müşavirliği yaptı. 1963 yılında Folklor İnceleme ve Derle­me Kurulu Üyeliği’ne tekrar getirildi ve 21 Ara­lık 1971 tarihinde bu görevde iken emekli oldu. 1972-1976 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürlüğü Kültür ve Sanat İşleri Müşa­virliği görevinde bulundu. 1991 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanını alan Sadi Yaver Ataman, İstanbul’da vefat etti ve Safranbolu’da defnedildi.

Sadi Yaver Ataman, Türk folkloru, müziği ve kültürü üzerine birçok eser yayımladı. 100’ün üzerinde kitabı, derlemeleri ve araştırmaları bu­lunan Ataman’ın yayımlanan eserleri arasında Memleket Havaları I: Esnaf Türküleri adlı kitabı, özellikle Türk kültür hayatında önemli bir yeri olan Ahilik kültürü ile ilgili sözlü halk kültürü­nün örneklerini vermesi bakımından önemlidir. Ayrıca Ataman, ‘Aç kapıyı ben geldim”, “Alçak ce­viz dalları”, ‘Avşar iskân bozlağı”, “İki de durnam gelir”, “Köroğlu”, “Seymen karşılama havası” gibi birçok halk türküsünü plaklara da okumuştur.

Aziz AYVA

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Sadi Yaver Ataman kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1908) Türk yazar ve araştırmacı. Türk halk müziği ve folkloruna toplayıcı, derle­yici ve uygulayıcı olarak katkıda bu­lunmuştur. 1908’de Yanya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Safranbolu’da yaptı. Küçük yaşta bağlama çalmaya başladı ve on yedi yaşında bir plak doldurdu. İstanbul Lisesi’ni (1926), Dârülelhan ve Konservatuvar’ı (1930) bitirdikten sonra bir süre müzik öğret­menliği yaptı. Türkiye’de ilk radyo kurulduğunda Mehmed Sadi adını kullanarak, Tamburacı Osman Pehlivan ile birlikte, halk türkülerini tanıtma çabasına girişti. 1938-194C yıllan arasında Ankara Radyosu’n­da Türk halk müziğini folklor değerleriyle açıklayan programlar yaptı. 1940-42 yıllarında Ankara Radyo­su’nda daha sonra da yeni açılan İstanbul Radyosu’n­da halk müziği uzmanlığı yaptı. 1950’de İstanbul Radyosu’nda Memleket Havaları Ses ve Saz Birliği adıyla bütün halk müziği üyelerini içine alan bir topluluk kurdu. Daha sonra İstanbul Konservatuvarı’nda kurduğu Folklor Uygulama Topluluğu’nun şefliğine getirildi. Ataman, ayrıca İstanbul Konservatu- varı ilmi kurul üyeliği, İstanbul Konservatuvarı Folk­lor İnceleme ve Derleme Kurulu yöneticiliği, Türk Folklor Derneği başkanlığı ve 1972’de de Türk Folklor Kurumu Halk Müziği Okulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Yurt içi ve yurt dışında folklor ve antropoloji kongrelerine katılan Ataman’ın halk türküleri ve folklor konusunda, Türk Folklor Araştır­maları, Musiki Mecmuası, Yeni Türk, Varlık, Ülkü gibi çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı. Yapı ve Kredi Bankası’nda Kültür ve Sanat danışmanı olarak Türkiye’nin en zengin folklor arşivini kuran Ataman, Paris Müzikoloji Enstitüsü fahri üyesidir.

Ataman, Türkiye Radyoları’nda bağlama çalarak türkü söyleyen ilk sanatçıdır. Halk müziğinden etki­lenerek başladığı müzik hayatında müzik bilgisini artırırken Zekâizade Hafız Mehmet, Rauf Yekta, Musa Süreyya, Hoca Ziya ve Mehmet Zati’den yararlanmıştır. Müziği eğitim aracı olarak gören bir anlayışı olan Ataman, Türk halk müziğinin ilk olarak açıklamalı ve toplu çalış geleneğine uygun bir düzenle yayımlanmasını sağlamıştır. Türk halk türkülerinin, özellikle de Safranbolu ve yöresi türkülerinin derlen­mesi ve tanınmasında önemli rol oynamış, mahalli oyun ve gelenekleri incelemiş, bazı filmlerin müzikle­rini yapmış, Türk halk müziği ve folkloruna araştır­macı, toplayıcı, derleyici ve uygulayıcı olarak katkı­larda bulunmuştur.

YAPITLAR (başlıca):

 1. Safranbolu Düğünleri, Oyun ve Türküleri, 1936;
 2. Halk Sazları ve Yerli Musikiciler, 1938;
 3. Safranbolu Düğün Havalan, 1940;
 4. Halk Musikisinde Seslilik ve Koro, 1941;
 5. Halk Musikisinde Pentatonizme, 1941;
 6. Halk Türkülerinde ve Oyunlarında Dramatik ve Temsilî Unsurlar, 1943;
 7. Halk Müziğinde Mizah ve Espri, 1943;
 8. Köylerde Orta Oyunu ve Tiyatro, 1943;
 9. Aşık Nailî, 1945;
 10. Dağcıl Saz Sairlerinin Hür Fikirleri Yaymadaki Rolleri, 1947;
 11. Bu Toprağın Sesi, 1953;
 12. Esnaf Türküleri, 1954;
 13. Dümbüllü İsmail Efendi, 1974;
 14. 100 Halk Oyunu,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 9. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.