Rıf’at Ahmed Efendi İbn-i Mehmed Emin (Yağlıkçı-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/09/2015 0

Rıf’at Ahmed Efendi İbn-i Mehmed Emin (Yağlıkçı-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Babası Isparta’da Şaban Çelebi-zade denilen bir aileden olup kendisi İstanbul doğumludur. (Muhasebat-ı Atika) Muhasebeciliğinden emekli yüksek himmet sahibi bir zat idi. İlim ve irfan erbabından, hayat hikayelerine vakıf maarifçi bir zat olduklarına muhtelif eserleri şahittir. Vefatı 1312 (1895) de olup mezarı Fatih civarında Emir Buhari Dergahı avlusundadır.

Basılmış eserleri:

Yedi cild (Lugat-ı Tarihiye ve Coğrafya): Münderecatı Yalnız tarih ve coğrafya’ya ait kelimelere münhasır olmayıp diğer ilim ve fenlere taalluk eden bazı lügatları da ihtiva ettiğinden faydalı ve muhtasar bir çeşit «Kaamusu’l-Ulum Ve‘l-Maarif» gibidir. Coğrafya ve tarihe ait bazı maddelerinde hatalar varsa da umumiyet itibariyle istifadeli ve takdire şayandır.

(Nakdü’t-Tevarih): Merhum Katib Çelebi’nin «Takvimü’t-Tevarih)i tarzında olup Hz. Adem’in yaratılışından 1296 (1879) tarihine kadar geçen olayları muhtasar ve sıra ile beyan eden umumi bir tarihtir.

(Tasvir-i Ahlak): Güzel ve fena ahlakı heca harfi sırasına göre gösteren mükemmel bir İslam ahlak kitabıdır. Son derece istifadeli bir eserdir.

(Bergüzar): «Ahlak-i Alai»den telhis edilmiş münakkah bir eserdir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.