RAVH BİN UBÂDE KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

 Ebû Muhammed, Îbnü’1-Alâ’ b. Hassan el-Kaysî el-Basrî muktedir ule­mâdandır. Takriben (125) târihinde doğmuş. (205) târihinde âhirete irtihâl etmiştir.

Mevki-i  İlmîsi:

Ravh hâfızü’l-hadîs’dir; müfessirdir, mevsuk bir zattır. Avn, Hüseyn el-Muallim gibi zâtlardan hadîs ahzetmiş, kendisinden de Ahmed b. Hanbel, İshak, Bindâr ve şâire rivayette bulunmuşlardır.

Alî b. el-Medînî diyor ki : “Ravh b. Ubâde’nin yüz bin hadisden ziyâde mervîyyâti olduğunu gördüm, bunlardan on binini yazdım.”

Yahya b. Maîn de diyor ki : “Ravh, lâ beisdir, sadûkdur,”

Yalnız Kavârîrî, Ravh b. Ubâde’nin İmâm-ı Mâlik’den rivayet ettiği ha­dîslerin çokluğuna bakarak hakkında bâzı şeyler söylemiş, neseî de “Ravh b. Ubâde kavî değildir.” demiştir.

Ravh’ın İmâm-ı Mâlik’den rivayet ettiği ahâdîs-i şerife dokuz yüzdür. Ravh, Buhârî’de münderic olan şu hadis-i şerifin râvîlerindendir  :

Meâl-i şerifi : Her kim bir müslümanın cenazesini îmân ile, ecrini Hak’-dan ümid ile ta’kib edib de namazını kılıncaya ve defnedilinceye ka­dar   beraber   bulunursa, iki kırat   ecr   ile dönmüş   olur. Her kırat ise Uhud dağı mikdârıdır.  Yalnız üzerine namaz kılub da daha defnedilmeden dönen kimse ise bir kırat ile dönmüş olur.”

Ravh b. Ubâde, bir tefsir cem’ etmiştir. Sünen’e, ahkâma dâir de bir hayli müellifâtı vardır. Rahmetu’llâhi aleyh.

Me’hazlar : Umdetü’l-Kaarî, Tezkiretü’l-Huffâz, Takrîbü’t-tehzîb, El-A’lâm.

   KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.