Mustafa İbn-i Yusuf ez-Zarir el-Mevlevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/13/2015 0

Mustafa İbn-i Yusuf ez-Zarir el-Mevlevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Maarif erbabından, tarih bilgini bir zat olup Erzen-i Rum (Erzurum)ludur. Mısır’da iken nesren terceme ettiği (Fütuhu’ş-Şam) mukaddimesinde tercemenin sonunda İskenderiye’ye, oradan Karaman’a gittiğini ve bir kaç sene ikametten sonra Haleb’e giderek meliki olan Cilban’dan pek çok iltifat gördüğünü tafsilatı ile yazıyor. Görülebilen eserleri aşağıdadır:

  • — (Yüz Hadis-i şerif Tercemesi).
  • — (Manzum Siyer-i Nebi Tercemesi). 790 (1388) tarihinde terce­me etmiştir.
  • — (Mensur Fütuhü’ş-Şam Tercemesi). Bu eserlerin nüshaları Mil­let Kütübhanesi ile Nuruosmaniye Kütübhanesinde mevcuttur.
  • — (Yusuf ve Zeliha Manzumesi). 768 (1366)’de yazmıştır.

Darü’l-Fünun’un Edebiyat Fakültesi Mecmuasının birinci sayısında kendisinin eserlerine dair Necib Asım’ın izahatı vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.