Muhammed bin Mustafa Hacı Hasanzade kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/18/2014 0

Muhammed bin Mustafa Hacı Hasanzade kimdir? Hayatı ve eserleri: (ö.. 911/1505) İlk tahsilinden sonra Molla Yegân’ın yanında kalmış, ardından bir iki yerde yaptığı kısa süreli müderrislikten sonra Fatih, veziri Mahmut Paşa’nın, bu zat hakkındaki övücü sözleri üzerine onu, babası Sultan II. Murad’ın Bursa’daki medresesine müderris olarak atamıştır. Bir süre sonra ise Fatih tarafından Bursa kadılığına getirilmiştir. Bu zat, II. Bayezid zamanında Rumeli Kadıaskeri iken vefat etmiştir.

ESERLERİ

Aklî ve şer’î ilimlerde derin vukuf sahibi olup Arap diline dair olarak şu iki eserinden söz edilmektedir:

1. Mîzânu’t-Tasrîf

Konuyla ilgili kaynakların tamamında yer verilen eser, sarf ilmine dair olup günümüze kadar geldiğine dair bir bilgi tespit edilememiştir.

2. Garâib-i luğât

Mecdî, bu eser hakkında: “Duydum ki, padişahın emriyle Garaib-i luğât adında kapsamlı ve faydalı bir eser yazmaya başladı. Ancak ömrü vefa etmeyip eser natemam -eksik- kaldı” der.

Kaynak: Mehmet yalar, XV. Yüzyıl bursa alimleri ve arap diline katkıları, uludağ üniversitesi ilahiyat fakültesi cilt: 11, sayı:2, 2002 ss. 97-116

Yorumlar kapalı.