Mehmed İbn-i Ahmed İbn-i İbrahim Edirnevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/26/2015 0

Mehmed İbn-i Ahmed İbn-i İbrahim Edirnevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Edirne ve İstanbul’da tahsilini ikmalden sonra seyahatle Hindistana kadar giderek on sene tababetle Hind Padişahı nezdinde kaldığı ve sonra vatanına dönerek tedris ve te’Iifle hayatını geçirdiğini bir nüshası Şehid Ali Paşa Kütüphanesinde mevcut (Kamus’ul – Etibba ve Namusu’l-Elibba) adlı eserinin mukaddimesinde zikrediyor. Diğer eserlerinin de aşağıda yazılı olduğu şekilde yine o eserinin mukaddimesinde beyan ediyor:

  • (Terceme-i Münyetü’l-Musalli),
  • (Terceme-i Tarikat-ı Muhammediye),
  • (Terceme-i Bostanü’l-Maarifin),
  • (Terceme-i Dürretü’l-Burhan fi ilmi’l-Kelam),
  • (Terceme-i Ber’urs-Saeti mine’l-Tıbbi Li-Ebi Bekri’r-Razi),
  • (Terceme-i Mualecat Li-ibni Baytur)dır.

(Kamusu’l-Etibba) ismindeki büyük eserinin tercemesine 1088 (1677’de başlamiştir.

(Terceme-i Mualecat) Hamidiye Kütüphanesinde vardır. İlim mücahidi, şahsi teşebbüsler numunesi olduğuna hal tercemesi şahiddir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.