Leonid İlyiç Brejnev kimdir? Hayatı hakkında bilgi

kihaes 06/19/2014 0

Leonid İlyiç Brejnev kimdir? Hayatı: (19061982) SSCB’li devlet adamı. 1964-1982 ara­sında SBKP genel sekreterliği yap­mıştır. 18 Aralık 1906’da Ukrayna’nın Kamenskoe kö­yünde, (bugün Dneprodzerzhinsk kenti) bir maden işçisinin oğlu olarak dünyaya geldi. 10 Kasım 1982’de Moskova’da öldü. 1927’de Kursk Tarım Yönetimi ve İslahı Teknik Okulu’nu bitirdi. Bir süre tarım müfet­tişi olarak çalıştı. 1931-1935 arasında Dneprodzerz­hinsk Metalürji Enstitüsü’ne devam etti ve aynı kentte mühendis olarak çalıştı. 1923’te Sovyet gençlik örgü­tüne (KOMSOMOL) giren Brejnev, 1931’de Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP) üyesi oldu ve yerel yönetim kademelerinde görev aldı.

II. Dünya Savaşı’nda çeşitli cephelerde savaştı. 1944’te tuğgeneral rütbesiyle Kafkasya, Karadeniz ve Ukrayna bölgelerindeki savaşlara, ordu siyasi komi­seri olarak katıldı. Savaş sonrası parti tarafından ekonominin yeni­den düzenlenmesi alanında görevlendirildi. Bu sırada, Dinyeper Lenin Hidro-Elektrik Santralı ve Zapo- rozh’daki çelik sanayiinin kurulmasında önemli kat­kıları oldu.

1950’de Moldavya Komünist Partisi I. sekreterli­ğine seçildi; tarımın yeniden örgütlenmesi, sanayinin geliştirilmesi ve kültürel yaşamın yükseltilmesi konu­larında çalışmalar yaptı.

1952’de SBKP XIX. Kongresi’nde Merkez Komi­tesi üyeliğine, Merkez Komitesi’nin ilk toplantısında Merkez Komite sekreterliği ve Merkez Komite Prezidyumu (yürütme kurulu) aday üyeliğine seçildi.

1953’te, Stalin’in ölümünden sonra, Kruşçev’in etkisiyle Merkez Komite’den uzaklaştırıldı. Şubat 1954’e kadar korgeneral rütbesiyle Savunma Bakanlığı Siyasi Komiserliği görevini yaptı. Aynı yıl Kruşçev’ in yönettiği “işlenmemiş Toprakların Tarıma Açıl­ması” projesinde çalışmak üzere Kazakistan’a gönde­rildi. Burada Kazakistan Komünist Partisi I. sekreteri oldu. 1956’dayapılan SBKP XX. Kongresi’nde yeniden Merkez Komite üyeliğine seçilerek Merkez Komite sekreterliği ve Prezidyum aday üyeliğine getirildi.

1957’de Prezidyum asil üyeliğine seçildi. Ağır sanayi ve inşaat çalışmalarının geliştirilmesi, uzay araştırmaları ve teknolojisinin etkinleştirilmesi ile ordunun silah donanımının yenilenmesi alanlarında görevlendirildi. Bu görevlerindeki başarıları, özellikle uzay çalışmalarını özendirmesi (roket teknolojisinin geliştirilmesi, uzaya ilk insanın başarıyla gönderilme­si) nedeniyle, “sosyalist emek kahramanı” nişanı ile ödüllendirildi.

7 Mayıs 1960’ta Yüksek Sovyet Prezidyumu başkanı seçildi. 1963’te SBKP Merkez Komitesi 1. sekreterliğinin ardından Kasım 1964’te toplanan Merkez Komitesi, Kruşçev’i görevinden alınca onun yerine I. sekreter oldu.

1965’te toplanan SBKP Merkez Komitesi’ne, Kruşçev’in başarısız bulunan tarım programının yeri­ne, yeni bir program sundu. Bu programda, özellikle, tahıl ve çiftlik hayvanları için göreceli yüksek fiyatla­rın saptanması, kolektif çiftliklerden düşük vergi alınması, tarım makine, ve aletleri ile gübre vb. verimliliği yükseltici yatırımların çoğaltılması, tüm tarım işletmelerine düşük fiyatlarla girdi sağlanması, elektriğin ucuza verilmesi öngörülüyordu. Program, ayrıca tarım kesimindeki perakende fiyatların, kent­lerdeki fiyatlar düzeyine indirilmesini, kolektif çiftlik üyelerinin gelirinin saptanmasında, devlet çiftlikleri ve aynı işkolunda çalışan işçilerin ücret düzeylerinin taban alınmasını içeriyor, tüketim malları sanayiinin geliştirilmesi için de yeni önlemler getiriyordu.

1966’da toplanan SBKP XXIII. Kongresi, Brejnev’ in iktisadi ve siyasi programını onaylarken, I. sekre­ter yerine “genel sekreter” tanımını getirdi. Brejnev, görevini bu kez genel sekreter olarak sürdürmeye başladı.

1977’de, Sovyet Devrimi’nin 60.yılında, 1936 Anayasası’nın, artık toplumun iktisadi ve sosyal gelişmesiyle aşıldığı savıyla yeni bir anayasa hazırlandı. Bu anayasada Sovyet Devleti “tüm halkın devleti” olarak tanımlanıyordu. Yeni anayasa ile toplum yaşamı, örgütlenmesi, parti ve devletin görevleri yeniden belirlendi. 1977 Anayasası’nın kabulünden sonra bu kez parti genel sekreterliğinin yanı sıra Podgorni’nin yerine aynı zamanda devlet başkanı olarak görevlendirildi.

Brejnev’in yönetimi döneminde, uluslararası po­litikada önemli gelişmelere ve sert tartışmalara yol açan Çekoslavakya ve Afganistan olayları oldu. Stalin’ in ölümünden sonra, Stalin’ci olarak bilinen kadro­ların yönetimden uzaklaştırıldığı Çekoslovakya’da, aynı zamanda, merkezi planın aksaklıklarını giderme ve ekonomiyi geliştirme gibi nedenlerle piyasa ekono­misine dönüş süreci başlatıldı. Bunu ülkenin siyasi yaşamında ve dış ilişkilerinde diğer sosyalist ülkeler­den farklı uygulamalar izledi. Bu gelişmeleri, Yugos­lavya devlet başkanı Tito ve Romanya devlet başkanı Çavuşescu destekliyorlardı.

Brejnev ise bu gelişmeleri olumsuz olarak değer­lendirerek karşı çıktı. Dubçek başkanlığındaki bir Çek heyetiyle, Brejnev başkanlığındaki Sovyet heyeti iki kez, Çekoslovakya’da bir araya gelerek görüştüler. Bu görüşmeler sonunda Dubçek, izledikleri siyaseti terk etmeyeceklerini açıkladı. 21 Haziran 1968’de Sovyetler Birliği ve 5 Varşova paktı üyesi ülkenin orduları, Çekoslovakya’ya girdi. Müdahaleden sonra Dubçek ve kadrosu görevinden alındı. Çekoslovakya ve Slovakya cumhuriyetlerinden oluşan bir federal yapı oluşturuldu.

1979 Afganistan müdahalesi ise, bu ülkedeki yoğun iç siyasi gelişmeler ertesinde gerçekleştirildi. Sovyetler, askeri müdahalenin, uluslararası antlaşma­lar ve hukuk kuralları içinde yapıldığını öne sürerken, Batılı devlet yöneticileri ve özellikle ABD başkanı Reagan bu müdahaleyi, “detantın öldüğü”nün ve Sovyet yayılmacılığının bir göstergesi olarak nitele­miş, ABD yönetimi, Sovyetlere iktisadi ambargo kararı almıştır.

Uluslararası sosyalist hareket içindeki gelişmeler ise, 1969’da Moskova’da yapılan bir toplantıda ele alınarak, bunlara belirli netlikler getirilmiştir. Brejnev bu toplantıda 1966’dan beri Çin lideri Mao Çe Tung ve Küba lideri Fidel Castro ile olan anlaşmazlıklarını dile getirmiş ve özellikle Mao ile olan görüş ayrılığını sert bir biçimde belirtmiştir. Eleştirileri çevresinde (Arnavutluk, Çin ve Yugoslavya dışında) toplantıya katılan partilerin desteğini sağlamıştır. 1974’te ise Castro ile olan görüş ayrılıklarını çözümlemiştir.

Brejnev, uluslararası politikada detant’ı (yumu­şama) savunmuş, bunu halkların istedikleri sosyal sistemi seçme hakkının tanınması, devletlerarası iliş­kilerde basit ve açık kuralların geçerli olması ve devletlerin içişlerine karışılmaması olarak tanımlamış­tır. ABD başkanları Nixon ve Ford’la, Fransa Devlet Başkanı General De Gaulle ile Federal Almanya Başbakanı Brandt’la yaptığı ikili görüşmelerde detant politikasının geliştirilmesi ele alınmıştır. ABD ile nükleer silahların sınırlandırılması amacıyla SALT 1 ve SALT 2 antlaşmalarını ve Helsinki’de 1 Ağustos 1975’te Avrupa Güvenliği ve işbirliği Konferansı Sonuç Belgesi’ni imzalamıştır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Anadolu yayıncılık, 1983

Leonid İliç Brejnev kimdir? Hayatı hakkında bilgi: Sovyet devlet adamı. 1906’da doğdu. 1923 senesinde Komsomol üyesi seçildi. Kursk Ziraat Enstitüsünü bitirdikten sonra, tarım üretimini teşkilatlandırıp, artırmak üzere 1927’de Urallar’da vazifelendirildi. 1931 senesinde komünist partisine girdi. Bir metalürji enstitüsünü bitirip Dynepralzerinjisk’te 2 sene mühendislik yaptı. 1938 senesinde partide sürekli kadroya alındı. Prezidyum tarafından 1941’de albaylığa 1944’te tümgeneralliğe yükseltildi. 1942 senesinde 4. Ukrayna cephesinin siyasi idaresini üstlendi. Üç sene bu işi yürüttü. 1950 senesinde Moldavya’da parti birinci sekreterliğine getirildi. 1952 senesinde SSCBKomünist Partisi merkez komitesine ve parti sekreteryasına girdi. Prezidyuma yedek üye seçildi. 1953 senesinde partinin bu merkez organlarından uzaklaştırılarak Kazakistan’a sürüldü. 1956 senesinde, eski görevlerine yeniden döndü. Merkez komitesi prezidyumu asıl üyesi oldu. 1960 senesinde, Sovyet yüksek prezidyumu başkanı sıfatıyle devletin başına geçti. Bu görevi bıraktıktan sonra, 1964 senesinde parti birinci sekreterliğine yükseldi. Yüksek Sovyet Prezidyumu başkanı olan Podgorni ile birlikte Sovyet Devletinin ortak yönetiminde yer aldı. SSCB anayasasını hazırlama çalışmalarını yönetti. 1966’da yapılan yirmi üçüncü Kongrede Leninci ilkelere bağlılığını ilan etti. 1976’da mareşal oldu. 1977 senesinde Podgorni’nin yerine Yüksek Sovyet Prezidyumunun başına getirildi. Böylece bütün muhaliflerini tasfiye etti.

1968 senesinde Çekoslavakya ayaklanmasını kanlı bir şekilde Varşova Paktı üyesi beş devletle bastırdı. ABD başkanı Nixon ile Salt-1 antlaşmasını imzaladı. Başkan Carter ile Salt-II antlaşmasını sonuçlandırdı (1979). Afganistan’ı Sovyet askerleri ile işgal ederek, 1,5 milyon Müslümanın şehid olmasına sebeb oldu. İnsan haklarını savunan A. Soljenistin gibi aydınları vatandaşlıktan çıkartarak batıya sürdü.

1982 senesinde Moskova’da öldü.

KAYNAK: REHBER ANSİKLOPEDİSİ, 4. CİLT

Yorumlar kapalı.