İSMAİL BİN İSHAK KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebû İshak, İsmail el-Basrî, muktedir bir âlimdir. (200) târihinde doğ­muş, (282) de füc’eten vefat etmiştir.

Kudret-i İlmiyyesi:

Ebû Îshak, fâdıl, Arabiyye’de, Fıkh-ı Mâlikî’de imâm idi. Zamanında na­hiv ve lügat ilmi kendisine müntehi olmuştu. Tefsire, sair ulûm-ı İslâmiyyeye bihakkın âşinâ idi. Halîfe Mütevekkilin zamanında Bağdat kadılığına ta’yîn ve bir aralık azledilmiş ise de, bilâhare Mu’temed devrinde tekrar Bağ­dat kadılığına nasbedilerek vefatına kadar o makamı muhafaza etmiş, kendi­sinden sonra Bağdat üç ay kadisız kalarak halk söylenmeğe başlamıştı. Vel­hâsıl muhterem bir âlim, bir müfessir idi.

Müellefâtı:

Me’hazlar:  Buğyetü’l-Vuât, Tahakatü’n-Nühât.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.