İBN-İ ABDİ’L-HAKEM KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebû Abdi’llâh Muhammed b. Abdi’llâh İbn-i Abdi’l-Hakem el-Mısrî, ma’rûf bir zâttır. (182) de doğmuş, (268) de vefat etmiştir. Rahmetu’Ilâhî aleyh.

Mevki-i   İlmîsi:

İbn-i Abdi’l-Hakem, asrının en kudretli fukahâsındandır. Mısır’da riyâset-î ilmiyye kendisine müntehi olmuştu. Birçok âsârı vardır. Adındaki eserleri bu cümledendir.

Me’haz  : El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.