Herodot kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 07/18/2014 0

Herodot kimdir? Hayatı ve eserleri: Yunan târihçisi. M.Ö. 484’te Bodrum (Halikarnas) da dünyâya geldi. Âilesi Perslere bağlı olan Halikarnas Tiranı Ligdamisle ile çatıştığı için Sisam’a göç etmek zorunda kalmıştı. Herodot bundan sonra uzun yolculuklara çıktı. Doğu Anadolu’yu dolaşıp Mısır’a, İran’a gitti. Bütün Yunanistan’ı, Libya’yı ve Güney İtalya’nın Yunan şehirlerini gezdi. Fikrî bakımdan ikinci vatan olarak kabul ettiği Atina’ya (M.Ö. 445’e doğru) yerleşti. Burada Perikles’in çevresiyle ve bilhassa Sofokles’le dost oldu. M.Ö. 443’te Thurioi’ye göç edip, M.Ö. 439’dan sonra tekrar Atina’ya döndü.

Herodot’un en önemli eseri, İon lehçesinde yazdığı dokuz bölümden müteşekkil Târih’idir. Kitapta mitolojik bir önsözden sonra, Lidya Devleti ile ilgili olayları, Pers İmparatorluğunun kuruluşu ile fetih savaşlarını ve ünlü Yunan-İran savaşlarını anlatır. Eserlerini yazmakta kullandığı malzemenin başlıca kaynağını seyâhatleri teşkil eder. Ekonomik, politik meselelerde olduğu gibi, stratejik ve taktik meselelerin îzâhında da pek başarılı görülmeyen Herodot’un târihinde, birleştirici bir dünyâ görüşü de yoktur. Eserin asıl konusu, 476 yılındaki Mykale Meydan Savaşına kadar Yunanlılarla Asyalılar arasındaki mücâdeleler teşkil eder. Eserin en ilgi çekici kısmı ise Pers Savaşlarının tasviridir. Ayrıca eserde, o zamanın ülke ve milletlerinin özelliklerini bulmak da mümkündür.

Batı târih yazarlığının kurucusu kabul edilen Herodot’un en önemli özelliği, kitabına düzyazı hâlinde bir destan havası vermesidir. Hemen hemen bütün dillere çevrilen Herodot’un Târih’i, Türkçeye de tercüme edilmiştir.

Arione ile Yunus, Polıkrates’in Yüzüğü ve Amozonlar gibi ünlü hikâyeleri bulunan Herodot, M.Ö. 425’e doğru öldü.

KAYNAK: REHBER ANSİKLOPEDİSİ, 9. CİLT

Herodotos kimdir? hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Yunanlı tarihçi (MÖ 6. yüzyıl) Herodotos’a genellikle “Tarihin Babası” denir. Anadolulu bir Yunan olan bilgin, dün­yayı çok dolaşmıştı. Bir süre Atina’da yaşadık­tan sonra, İtalya’daki bir Yunan kolonisine yer­leşmişti. Gezileri sırasında birçok savaş alanla­rını-da dolaşmış olan Herodotos, büyük bir ola­sılıkla 500 ile 479 yılları arasında cereyan eden Pers savaşlarından Salamis ve Maraton’u iz­lemişti.

İtalya’ya yerleştikten sonra uzun, hareketli yaklaşık 297’ye kadar egemen olan Mauryalılar sülalesinin ilk imparatorudur. Henüz deli­kanlı iken, ordularıyla İndus Nehri kıyılarına kadar dayanan Büyük İskender’le de karşılaş­mıştı. İskender’in imparatorluğu, 323’te ölü­münden sonra parçalandı ve Şandragupta, Yu­nan egemenliğinden yıkan ilk doğulu prensler­den biri oldu. Kısa zamanda Ganj ve İndus ne­hirleri arasındaki topraklarda Maurya İmparatorluğu’nu kurdu. Bugünkü Afganistan’ı da topraklarına kattı.

Şandragupta, merkeziyetçi bir hükümet kur­du. Yunanlılardan aldığı fikirleri, Hint gelenek­lerine uydurarak uyguladı. Geniş imparatorlu­ğunu denetim altında tutabilmek için güçlü bir profesyonel ordu kurdu ve İskender’in varisle­rinden Seleukus’a karşı başarılı savaşlar verdi.

297’de tahttan feragat eden Şandragupta, geçirdiği bunalım sonunda, 286’da intihar etti.

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet

Yorumlar kapalı.