Gubârî Abdurrahman kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 07/09/2014 0

Gubârî Abdurrahman kimdir? Hayatı ve eserleri: Divan şâiri ve hattât. Akşehir’de doğdu. Doğum târihi belli değildir. Doğum yeri çeşitli kaynaklarda değişik gösterilirse de, kendisi Kâbenâme isimli eserinde Akşehirli olduğunu bildirmektedir. İlk tahsîlini Akşehir’de yaptı. İstanbul’a gelerek, devrin yüksek âlimlerinden Ali ve Müslim Çelebi’lerden okudu. Şeyh Hamdullahzâde Mustafa Dede’den sülüs ve nesih hattı öğrendi. “Gubâr” türü yazıda usta oldu. Bu sebeple Gubârî mahlasını aldı. Bâzı medreselerde müderrislik yaptıktan sonra, Kânûnî SultanSüleymânHanın Irak Seferine ordu kâtibi olarak katıldı. Tasavvufa olan meyli yüzünden resmî görevinden ayrılarakEmir Buhârî zâviyesi şeyhi Abdüllatîf Efendiye talebe oldu. Şeyh Vefâ zâviyesinde ilim ve tasavvufta yüksek derecelere kavuştu. Şeyh olarak memleketinde görev yaptı. Daha sonra hacca gitti. Mekke’de sürre emîni oldu. 1546 senesine kadar Mekke’de dervişâne bir hayat yaşadı. Dönüşünde, Kütahya’da sancak beyi olanKânûnî SultanSüleymânHanın küçük oğlu Bâyezîd’in hizmetine girdi. Bâyezîd’in oğlu Orhan Çelebi’nin yetişmesinde vazîfelendirildi. Bu tutumu tarîkat şeyhleri tarafından hoş görülmedi. Pâdişâh tarafındanMekke’ye gönderildi. Orada 1566’da vefât etti.

Eserleri:

1) Şebistân-ı Hayâl: İlâhî aşkı terennüm eder. 1561’de başlayıp, 1562’de Mekke’de tamamladı.

2) Kâbenâme: Kânûnî Sultan Süleymân Hana ithâf etmiştir. Pâdişâh’ın Harem-i şerîfe olan hizmetleri, Mekke’deki vakfiyelerinden bahseder. Mesnevî tarzındadır.

3) Yûsuf ve Züleyhâ: İkinci Selim Hana ithaf edilmiştir.

4) Dîvân-ı Gubârî, Şeyhnâme: Fârisîdir. Firdevsî’ye nazîredir.

5) Menâsik-i Hac: Mekke’de yapılan muhtelif binâlarla ilgili bir risâledir.

KAYNAK: REHBER ANSİKLOPEDİSİ, 8. CİLT

Yorumlar kapalı.