Gaius Julius Sezar kimdir? hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 06/20/2015 1

Gaius Julius Sezar kimdir? hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Romalı diktatör, general, devlet adamı, yazar, hukukçu, hatip, Roma İmpara­torluğumun kurucusu (MÖ 100-44) Julius Sezar’ın eski çağların en büyük ada­mı olduğuna karşı çıkacak tarihçi, herhalde çok azdır. Gerçekten de başardıklarına bakınca, olağanüstü bir insan olduğu anlaşılır. Yetenek­lerinin bütünlüğü eşsizdir: Hitabet, yazarlık, as­keri kumanda, devlet adamlığı, hukuk, hükü­met etme, yardımcılarıyla kurduğu dostluk, sohbet, sanat değerlendirmesinde de eşsizdi. Güçlü, yakışıklı, nazik, kişisel cesaret sahibi ol­duğu gibi, kin, garaz nedir bilmezdi.

Yeğeni ve manevi evladı Octavius ilkimparator olduğu halde, Roma Cumhuriyeti’ne bir imparatorluk hükümeti sistemi getiren Sezar’dır. Kendisinden sonra gelen bütün Roma impa­ratorlarına da Sezar denmiştir. Daha hayatta iken tanrılaştırılmış ve birden öldürülüverince, Romalılar onun cennete yük­seldiğini düşünmüştü.

Sezar’ın ömrünün ilk kırk yılı, Roma için sancılı günlerdi .Cumhuriyet rejimi çöküyor, çe­kişmeler, rüşvet ve ahlâksızlıklar, ülkeyi kemi­riyordu. MÖ 60’ta Sezar iktidarı gerçekten ele geçir­meyi kararlaştırdı. Pompey ve Crassus ile bir­likte üçlü bir yönetim önerdi. Konsül seçimini kazanıp, görevi sırasında bazı pratik ve gerekli reformları gerçekleştirdi. Süresi sona erince beş yıl süreyle Galya’daki Roma ordusunun başı­na gönderildi.

İkinci dönemde Galya’yı, İngiltere’yi ve Al­manya’yı fethedip, pek çok kavmi Roma ege­menliği altına sokmayı başarmıştı. Bu arada se­ferlerinin tarihini bizzat kendisi kaleme alıp yazdı. İtalya’ya dönüşünde şan ve şerefle karşı­lanmayı umarken, on yıl önce konsüllüğü sıra­sındaki kararları için yargılanacağını işitince, reddetti. Birlikleri de kendisini destekledi. Böy- lece iç savaş başladı. Askeri dehası sayesinde muhaliflerini ezmeyi başardı. MÖ 45’te artık Roma İmparatorluğu’nun tek lideriydi.

Takvimin yeniden düzenlenmesinden, Ro­ma hukukuna kadar, çok çeşitli alanlarda re­formlar gerçekleştirdi. 44 yılında büyük bir orduyla Doğu seferine hazırlanırken, sefere çıkamadan bir avuç kıs­kanç ve kindar senatör tarafından Pompei Tiyatrosu’nda hançerlenerek öldürüldü. Ne garip­tir ki, bu senatörlerin hepsi, her şeylerini, hat­ta yaşamlarım bile ona borçluydular.

Her meziyeti bir yana, Sezar bir tarihçi ola­rak sadeliği, dosdoğruyu söylemesi ve ciddiye­tiyle eşsiz bir dehaydı.

 

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet

One Comment »