Erich Auerbach kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/09/2016 0

Erich Auerbach kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1892-1957)  Alman filolog. Stilistik (biçembilim- sel) ve dilbilimsel eleştiri alanında en yetkin ürün sayılan Mimesis’in yaza­rıdır. Almanya’da Berlin’de doğdu. Hukuk, sanat tari­hi, Latin ve Roman dilleri alanlarında öğrenim gördü. I. Dünya Savaşı’ndan önceki ve sonraki yılları kap­sayan ve çeşitli Alman üniversitelerine yayılan bir öğrenim dönemi geçirdi. 1920’de Prusya Devlet Üniversitesinde kütüphanecilik yaptı. 1929-1935 ara­sında ise Marburg Üniversitesinde Roman filoloji­sinde profesör oldu. Naziler iktidara gelince üniversi­teden kovuldu. 1936 yılında Türkiye’ye gelerek İstan­bul Üniversitesi’nde görev aldı. 1936’dan 1947’ye değin burada da Roman Dilleri Bölümü’nde ders verdi. 1948’de ABD’ye gitti. 1950’de Yale Üniversitesi’nde Fransız ve Roman dilleri profesörü olarak çalıştı.

İtalyan, Fransız, Orta Çağ Latin edebiyatı ve tarihsel eleştiri alanında kitaplar yazdı. Vico’nun Scienza Nuova’sını Almancaya çevirdi.

En önemli yapıtı Mimesis, İspanyolca, İngilizce, İtalyanca ve îbranice’ye çevrilmiştir.

Auerbach, Croce’nin dil ile sanatın özdeşliği ve dilin stil ve bireysel yaratı olduğu ve ancak edebi yapıtlarda somutlaştığı kuramından esinlenen stilistik ve dilbilimsel eleştirinin uygulayıcılarındandır. Alman­ya’da edebiyat tarihiyle özdeş bir anlam kazanan bu eleştiri akımının kuramcısı Leo Spitzer’dir. Auerbach ise uygulamada en yetkin örneği vermiştir. Dante, Racine, Homeros, Proust gibi çok çeşitli dönemler­den yazarların yapıtını bu yöntemle çözümlemiştir. Tek tek metinler üzerinde “yakın okuma” yöntemiyle çalışmıştır. Bu yapıtları eşzamanlı ve ardzamanlı yaklaşımla ele almış, çok karmaşık biçimde kesişen, birbirini tamamlayan yönsemeler saptamıştır. Dilbi­limsel gözlemler, sözcükler, sözdiziminden yararla­narak bu verilerle elde ettiği sonuçlar arasında anlaşı­labilir, açık seçik bir bağ kurabilmiştir. Böylelikle tek tek metinlerden yola çıkarak bir edebi, sosyal, kültü­rel tarih açıklaması elde etmiştir.

Eleştiri tarihinde stilistik eleştiri ulaştığı sonuçlar bakımından eleştirilse de bu anlayışın amacını en iyi biçimde değerlendiren ve gerçekleştiren Mimesis yapı­tıyla Auerbach’tır.

YAPITLAR (başlıca):

Mimesis (1946).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 9. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.