EL-HASEN ALÎ BİN ÎSÂ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Alî b. İsâ b. Dâvûd, Bağdad ulemâsından, rüesâsından bir zâttır. (244) târihinde doğmuş, (334) de Bağdad’da vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Mevki-i  İlmîsi:

 

Bu zât, hem yüksek bir ilim sahibidir, hem de ricâl-i siyâsiyyeden biri­dir. Bir müddet Mekke-i Mükerreme valisi olmuş, (300) târihinde Vezâret makamını ihraz etmiş, (304) târihinde Halîfe Muktedir tarafından azl ve habs edilerek (311) târihinde Mekke-i Mükerreme’ye, oradan da San’a’ya nefyedilmiş, bilâhare yine Muktedir tarafından Vezârete iade, bir müddet sonra da tekrar azl olunmuştur. Hüsn-i idareye mâlik bir zât idi.

Müellefâtı   :

Me’haz : EI-A’lâm,

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.