EL-HAFFÂF KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

û Yahya, Zekeriyyâ b. Dâvûd b. Bekr en-Nîsâbûrî, âlim bir zattır. (286) târihinde vefat etmiştir.

Mevki-i İlmîsi:

Ebû Yahya, müfessirdir, hâfız-ı hadîs’dir. Bâzı âsârı vardır. Ünvanlı eseri bu cümledendir.

Me’hazlar: Tezkiretül-Huffâz, El-A’Iâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.