Ebu Hâmîd Semerkandî Kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/09/2014 0

Ebu Hâmîd Semerkandî Kimdir? Hayatı ve eserleri: Muhammed b. Abdi’r-Reşîd b. el-Hasen Alâü’d-Dîn, muhterem bir âlimdir. Semerkand’te El-Üsmûnt karyesinde doğmuş, bilâhare Hicaz’a gidip avdetten sonra (488) târihinde vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh. Ebû Hamid, Hanefî fukahâsının fühûlünden sayılmaktadır. Es-Seyyid Eşreften ilm-i fıkıh ve sâire teallüm etmiştir. Tefsirde, fıkıhta hilâfiyyatta mütebahhir idi

Müellefâtı, birkaç ciltden müteşekkildir.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.