Behçeti Hüseyin Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 08/01/2015 0

Behçeti Hüseyin Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Vezir-i A’zam Köprülü Mehmed Paşa ahfadından Numan Paşazade Ebu’l-Hayr Hafız Ahmed Paşa’nın imamı olup Hezargradlı’dır. Bir nüshası Köprülü Kütübhanesinde mevcud olan (Tarih-i Sülale-i Köprülü) adındaki eseri isminden anlaşılacağı gibi Köprülü sülalesinin durumunun tafsilatından bahseden bir eser olup basılmamıştır. Tertib edilmiş bir divan’da vardır. Peç seferi dönüşünde 1094 (1683) tarihinde Belgrad’da vefat etmiştir.

Hammer Tarihi’nin onbirinci cildinin mukaddimesinde Köprülüzade Ahmed Paşa’nın Mühürdarı Hasan Ağa’nın eseri olmak üzere zikr edilen (Cevahirü’t-Tevarih Der Ahval-i Fazıl Ahmed Paşa) ismindeki tarih Hammer’in nakli gibi Hasan Ağa’nın değildir. Tarihçiler arasında Mühürdar Tarihi adı ile bilinen bu tarih Erzurumlu Osman Dede’nindir. Dede’nin Hasan Ağa’dan nakilleri vardır. 1069 (1658) dan Fazıl Ahmed Paşa’nın vefatına kadar gecen olaylardan bahseder. Nüshası Köprülü Kütübhanesinde bulunmaktadır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.