Bedreddin Mehmed el-Mardini kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/12/2015 0

Bedreddin Mehmed el-Mardini kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ‘Sebt Mardini’ şöhreti ile tanınmış olup Osmanlı riyaziye alimleri içinde, hususiyle astronomi şu’besinde eser yazan zatlardandır. Ömrünün sonlarında Mısır’a giderek Camiu’l-Ezher’e muvakkit olmuştur. Vefatı 903 (1498) dedir.

Eserleri:

 1. (Keşfü’l-Gavamız fi ilmi’l-Feraiz),
 2. (Lem’atü’l-Hisab),
 3. (Tashihu’l-Mesahatı fi Tarafi’l-Cibi Mine’r-Rub’i),
 4. (Kurretü’n-Nazm fi Ma’rifeti Vaz’i Hututı Fazlı Dair),
 5. (Kurretü’l-Ayni fi Beyani’l-Mezhebin fi ilmi’l-Feraiz),
 6. (Lem’atü’l-şemsiyyeti Ala Tuhfeti’l-Kudsiyyeti),
 7. (Risaletü’l-Ameli Bi’r-Rub’i’l-Necib),
 8. (İzharu Sırru’l-Mevdu),
 9. (Kifayetü’I-Kunu’ fi’l-Ameli Bi’r-Rub’i’l-Maktu’),
 10. (Dirazü’l-Mezahib),
 11. (Şerh-i Yaseminiye fi ilmi’l-Cebri ve’l- Mukabele),
 12. (Mekasidu’d-Tullab fi Ma’rifeti’l-Mesaili Bi’l-Hisab),
 13. (Tuhfetü’l-Ahbab fi’l-Hisab),
 14. (Nisabu’l-Cibr ve’l-Mukabele),
 15. (Tedribu’l-Amili bi’r- RubıI-Kamil),
 16. (Lükatu’l-Cevahir fi Tahdidi’l-Hutut-i ve’d-Devair),
 17. (ed-Dürrü’l-Mensur fi’l-Ameli Bi’r-Rubıd-Düstur),
 18. (ed-Turuku’l-Seniyye fi’l- Ameli Bi’n-Nisbeti’s-Seniyye),
 19. (el-Fethiyye fi’-l-A’mali’l-Ciybiyye),
 20. (Havi’l- Muhtasarat fi’l-ilmi bi’r-Rub’i’l-Mukanterat),
 21. (Risaletün fi Resmi’l- Münharifat ale’l-Hıytan),
 22. (Nazmu’l-Cevahiri’l-gali fi’l-Ameli bi’r-Rub’i-s-şimali) ile şeyh (Şihabuddin Ahmed ibn-i el-Mecdi’nin (Keşfu’l-Hakayik fi Hisabi’d-Derci ve’d-Dekayik) adlı eserini özetleyerek (Dekaiku’l-Hakayik fi Hisabi’d-Derci ve’d-Dekayik) adını vermiştir. Bu eserlerden (Kifayetü’l-Kunu’) ile (Tashihu’s-Saati) ve (Rub’u Mecib) risaleleri bir arada olmak üzere (Naili Risaleleri) ile beraber 1270 de Basılmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.