Ali Bey (Üstad-ı Ekremim Bursalı Ali Sulhi Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/10/2015 0

Ali Bey (Üstad-ı Ekremim Bursalı Ali Sulhi Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Riyaziye ilimlerinin hesab, cebir, hendese ve müsellesat gibi şubeleri hususiyle astronomi şubesinde ihtisas sahibi bir zat olup Bursalıdır. Harbiye Mektebini bitiriş tarihi olan 1293 (1877) tarihinde Bursa Askeri Lisesine muallim tayin olunduktan sonra yirmi sene kadar ders okutmuş ve Manastır Askeri Lisesine müdür tayin edilmiştir. Beş sene sonra da Kuleli Askeri Lisesine «Riyaziye» muallimi tayin edilmiştir. «Kaymakam» rütbesi ile bu vazifede iken yaş haddi dolayisiyle emekliliği icra olunduğu cihetle vefat tarihi olan 1333 (1917) senesine kadar Üsküdar’da icarda oturduğu evde eser te’lifi ile meşgul olmuştur. İslamın güzel san’atlarından «hat» (yazı) san’atına intisabı olduğu cihetle bu aciz müellif tarafından Şeyhü’l-Hattatin Şeyh Hamdullah Efendi merhumun yakınına defn edildi. Zayıf bedenli ve latifesi çok bir zat olup Bursa’da «Cin Ali» şöhreti ile bilinirdi. Manastır Askeri Lisesinde müdürken Askeri Lise ile As­keri Hastane ve Rufai Dergahı bahçelerinde birer basıta-i ufkiyye (ufki güneş saati), Selanik’te Yalılardaki Muşir Hayri Paşa’nın bina ettiği Camiin avlusunda ufki ve minaresi duvarında amudi birer güneş saati yaptığı gibi İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı karşısındaki ‘Ebniye-i Seniyye’ Müdürlüğü Dairesinin avlusunda da bir ufki güneş saati yapmıştır. Fransa ilm-i Hey’et Cemiyeti tarafından 1912 senesinde fahri azalığa kabul edildiğine dair olan resmi belge ailesi yanında mahfuzdur.

Eserleri:

  1. (Mufassal Kozmografya),
  2. (Coğrafya-i Osmani),
  3. (Müsellesat-ı Müsteviye),
  4. (Musellesat-ı Küreviye),
  5. (Zevali ve Gurubi’ Basiteler),
  6. (Testih-i Küre ve Rub’-ı Mukenterat),
  7. (Tahvil-i Tekavim),
  8. [1: 10.000] tabii sayıların beş a’şar mertebe kadar yürütülmüş cib [SiNÜS] LOGARiTMASI ve logaritmanın tarihçesi, cib [sinüs], (mümas) tanjan ve kontenjanlarını dakikası dakikasına trigonometrik çizgilerin logaritmalarının beş a’şar (onda bir) mertebeye kadar yürütülmüş kıymetleri ile toplama ve çıkarma logaritmaları ve 1:90 dereceye kadar olan kavislerin (yayların) dakikası dakikasına kirişlerinin tabii miktarları ve tefazul-i irtifa tayinlerinde kullanılmış ve yıldızların rasadına ait bazı cedvelleri havi olup meslektaşlarından Ahmed Ziya Beyle müştereken tertibine himmet olunarak 1324 (1908) tarihinde Harbiye Mektebi Matbaasında Basılmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.