Ahmet Şuayip kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/25/2014 0

Ahmet Şuayip kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ahmet Şuayip, İstanbul’da doğdu (1876). Ortaöğrenimini Vefa İdadisi’nde, yükseköğrenimini Hukuk Mektebi’nde tamamladı. Bitirdiği okulda idare Hukuku okuttu. II. Meşrutiyetten sonra “ittihat ve Terak­kinin yönetimine katılan yakın arkadaşlarının çağrılarına karşın poli­tikaya girmedi. Maarif Meclisi Üyeliği, İlk Tedrisat ve İstanbul Maarif Müdürlüğü, görevleri arasındadır (Ölümü 1910).

Servet-i Fünun dergisinin hareketli döneminde “Hayat ve Kitaplar”, “Ulum-u Siyasiye ve içtimaiye” genel başlıkları ile yayımladığı makale­leri ilgiyle karşılanan Ahmet Şuayip, kimi XIX. yüzyıl tarihçilerinin ki­şiliklerini anlatan inceleme yazıları da yazdı. Bunlarda Albert Sorel’in yöntemini benimsiyor, Alman tarihçilerinden Niebühr, Ranke; Fransız tarihçilerinden Paul Heriot vb.’leri tanıtmaya çalışıyordu. Gene bu yıl­larda Servet-i Fünun’da çıkan yazılarında H. Taine’in toplumbilimci, tarihçi, felsefeci ve eleştirmeci yönleri üzerinde durdu; kuramlarını XVIII. ve XIX. yüzyıl düşünürlerinin kuramlarıyla tartışarak, özellikle sanat ve edebiyat görüşlerini yansıttı. II. Meşrutiyetten hemen sonra ar­kadaşı Mehmet Cavit (ittihat ve Terakki Hükümetlerinin Maliye Nazı­rı) ve Rıza Tevfik’le birlikte pozitivist hareketin öncü organı sayılan “Ulûm-u İktisadiye ve İçtimâiye” (1908-1909) dergisinde toplumbili­min işlevini tanıtmaya çalışırken Rousseau, Comte, Hegel, Taine, Renan vb. düşünürlerin öğretileri üzerinde durarak karşılaştırmalar yaptı. Servet-i Fünun’da çıkan yazılarını topladığı tek kitabı Hayat ve Kitap­lar (1901, 1909) adını taşıyor.

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı , Meşrutiyet Dönemi 2, Şükran KURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.

Ahmet Şuayip kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Türk yazarı ve hukukçusu (İstanbul 1876-ay.y. 1910)., Vefa İdadesi’nde okuyup, Hukuk Mektebi’ni bitiren Ahmet Şuayip, Servet-i Fünun hareketine katılarak, dergide yazmaya başladı. Maarif Meclisi üyeli­ği, Tedrisat müdürlüğü ve İstanbul Maarif müdürlüğü yapıp, 1908’den sonra Rıza Tevfik ve Mehmet Cavit ile birlikte Ulûm-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası’nı çı­kardı. Divan-ı Muhasebet müddeiumumiliğinde (Sayış­tay savcılığı) bulundu.

Servet-i Fünun’da sürekli olarak yazdığı Hayat ve Ki­taplar, Esmar-ı Matbuat başlıklı yazılarıyla Türk düşün­cesinin gelişmesine katkıda bulunan Ahmet Şuayip, Servet-i Fünun hareketinin düşünsel tabanını oluştur­muştur. Gerek çağdaş Batı düşüncesini aktarmak, ge­rek tarih, iktisat ve toplumbilim alanlarında çalışmakla, yaşadığı çağın önemli düşünce adamlarıarasındayeral- mıştır. Özellikle Hayat ve Kitaplar’daki, edebiyat ve toplum olaylarının bilimsel yöntemlerle nasıl incelen­mesi gerektiğini açıklayan düşünceleri, çağına göre bir yeniliktir.

Başlıca yapıtları: Hayat ve Kitaplar (edebiyat tarihi üstünde durulmakta, Batı’nın ünlü sanatçıları ve düşü­nürleri tanıtılmaktadır. Servet-i Fünun’da yayınlandık­tan sonra kitap haline getirilmiştir, 1901 -1913); Esmar-ı Matbuat (basılmadı; bu ad altında haftada bir Fransız gazete ve dergilerinden özetler yapıyor ya da çeşitli ko­nularda eleştiriler yazıyordu).

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL

Yorumlar kapalı.