Abdürrahim Maraşi (Abdurrahim Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/10/2015 0

Abdürrahim Maraşi (Abdurrahim Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı alim ve riyaziyecilerinden olup Maraş’ca «Sarı Ahmed Efendi-zade» şöhreti ile tanınmıştır. İstanbul’a gelişinde müşahede edilen fazilet ve iktidarına mukafat olarak arzusu vech ile Maraş Valiliğine tayin kılınmak suretiyle vatanına dönmüş ve bir müddet sonra onu kıskanan bazı kimseler tarafından 1149 tarihinde öldürtülmüştür. Hazinedarlı Mahallesindeki kabristanda medfundur. (Muadil) ismindeki «Mülteka» şerhi, (Dürer)’in bazı noktalarına haşiyesi, (Kaside-i Münferice)’ye Türkçe bir şerhi ile (Kaside-i Emali)’ye mükemmel bir şerhi, (Hülasatü’l-Hisab) ile yine hesab ilminden (Bahaiyye)’ye şerhleri vardır. (Mülteka) şerhini Sul­tan Üçüncü Ahmed’e takdim ederek mükâfatına mazhar olmuştur. Bir nüshası Üsküdar’da Selimiye Kütübhanesinde vardır. Babası olan Ebu Bekir Ahmed Efendi de fukahadan bir zat olup şafii Fıkhının furu’una dair (Tertibü’l-Aksam Ala Mezhebi’l-İmamı’ş-Şafii) adlı kitab eserleri cümlesindendir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.