Abdullah Hasîb Yardımcı kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 08/12/2014 0

Abdullah Hasîb Yardımcı kimdir? Hayatı ve eserleri: Gümüşhâneli Ahmed Ziyâüddîn Efendinin halîfelerinden Mustafa Feyzî Efendinin talebesi. İsmi, Abdullah Hasîb olup soy ismi Yardımcı’dır. Babası “Muâvin” nâmı ile bilinen Hâlis Efendioğlu Ali Efendi olup, Serez’de Câmi-i Atik imâmı, aynı zamanda Serez Rüşdiyesinde öğretmen ve müdür muâvini idi. 1863 (H.1280) senesinde Serez’de doğdu. 1949 (H.1368) senesinde İstanbul’da vefât etti. Kabri Edirnekapı Sakızağacı kabristanındadır.

Serez’de dünyâya gelen Abdullah Hasîb Efendi, ilk tahsîlini memleketinde yaptı. Orta tahsîlini Serez Rüşdiyesinde gördü. Daha sonra İstanbul’a gönderilerek Çarşamba semtindeki Mahmûd Ağa medresesine devâm etti. Orada on sene kadar ilim tahsîl etti. 1893 senesinde Tokatlı Hacı Şâkir Efendiden müderrislik icâzeti aldı. Gümüşhâneli Ahmed Ziyâüddîn Efendi de bu icâzet merâsiminde bulundu. Sandıklılı Hasan Efendiye de intisâb etti. Ayrıca Arap Hocadan “Tashîh-i hurûf” ve Hacı Nûri Efendiden kıraat (Kur’ân-ı kerîmi okuma) dersleri alarak kendine kırâat icâzeti verildi.

Serez’e giderek babasının imâmlık yaptığı Câmi-i Atik’de vazife aldı. Orada Buhârî dersleri okuttu. Pekçok talebe ve hâfız yetiştirdi. 1924 senesinde tekrar İstanbul’a gelip Eyüp Semtinde yerleşti. Abdülazîz Bekkine ve Mehmed Zâhid Efendiler vâsıtasıyla Mustafa Feyzî Efendi ile tanıştı. Mustafa Feyzî Efendinin sohbetlerine ve derslerine devâm etti. Bu dersleri tâkib için Eyüp’ten Bâb-ı âlî’deki Fatma Sultan Câmiine kadar her sabah yaya olarak gelirdi. Daha sonra aynı câmide vazîfe alıp câminin meşrutasına yerleşti. Bilâhare Şehzâdebaşı Dâmâd İbrâhim Paşa Câmiinde İmâm-Hatiplik yaptı. Mahmûd Paşa semtinde bir ev alarak oraya taşındı. Dört defâ hacca gitti. Son zamanlarında Kapalıçarşı Câmii hatibiydi. 15 Mayıs 1949 (H.1368) târihinde Cumartesiyi Pazara bağlayan gece vefât etti. Edirnekapı Sakızağacı kabristanına defn edildi.

Abdullah Hasîb Efendinin dört hanımından on yedi çocuğu olmuş, bunlardan yalnız Sâmi Yardımcı Bey hayatta kalmıştır.

Abdullah Hasîb Efendi uzunca boylu, beyaz sakallı, nur yüzlü, çok yumuşak, hilim sâhibi bir kimse idi. Peygamber efendimize karşı büyük sevgisi olup, hutbelerinde Peygamber efendimizden bahsederken her “Efdâl-ül-beşer” deyişinde göz yaşlarını tutamazdı. Kendisi görünüşte yumuşak olmakla berâber dînî konularda sertti.

Abdullah Hasîb Efendi zâhirî ve mânevî ilimlerde zamânının önde gelen simâlarındandı. Çok oruç tutardı. Râmûz el-Hadîs kitâbını uzun müddet Bâyezîd Câmii’nde, Çarşamba günleri öğleden sonra ders olarak okuttu.

 

KERAMET VE MENKÎBELERİ

ŞEFÂAT  Y  RESÛLALLAH!

Abdullah Hasîb Efendinin Peygamber efendimiz için söylediği şiirlerinden:

Bana evvelce gösterdin senin ol gül cemâlini

Kulağıma işittirdin dahi şirin mekâlini

Sonunda perdeyi çektin esirgedin visâlini

Hasîb’in maksâdı ancak teşerrüftür cemâlinle

Senin dîdârına geldi şefâat yâ Resûlallah!

 

Giderse Cennet’e ahbâbu yârânım

Beni nâra sokarsa cürm ü isyânım

Dökülür yaşlarım hâke, çıkar eflâke efgânım

Hasîb’in başlıca arzûsu Cemâlullahı görmektir

Sana yalvarmaya geldi şefâat yâ Resûlallah!

KAYNAK: EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ, 1. CİLT

Yorumlar kapalı.