Abdülkadir Kemaleddin Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/17/2015 0

Abdülkadir Kemaleddin Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1315/1897 ) Kemal ve fazilet sahibi şeyhlerden bir zat olup Erbildendir. Tarikat bakımından Halveti, Kadiri, Nakşibendî’dir. 1315 H. de ikinci vatan ittihaz ettiği Urfa (Reha) da vefat etmiştir. Eserlerinden [Hüccetü’z-Zâkirîn fi’r-Reddi Ale’l-Münkirîn] ile [Tefrihu’l-Hatır Fi Menakib-i Abdülkadir] basılmıştır. Diğerlerinin isimleri aşağıdadır:

[Tarikatü’r-Rahmaniyyeti Firrucûi ve’l-vusûli ile’l-Hazreti’l-Aliyye],

[Ilhamatü’l-İlâhiyye Fi ma’arifeti’l-Hakikati’l-İnsaniyye],

[Mir’atü’ş-Şu-hud Fi Beyani Vahdet-i Vücud] ,

[Hadikatü’l-Ezhar Fil Hikmeti vel Esrar],

[Eddürerü’l-Muteberetü Fi Şerhi’l-Âyat-i Semaniyete Aşere Min Mu-kaddimeti’l-Mesnevi Şerif] ,

[Şerh-u Kelimatü Farisiyyeti Mine’l-Lema-ti’l-Irakiyye].

Yazılış tarihi 1106 = 1694 H. olan [Mıknatit;i’l-Ulûm] müellifi Şeyh Ömer ibni Muhammed El-Vaiz de [Urfa – Reha] da yetişen fazilet sahibi şeyhlerdendir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul

Yorumlar kapalı.